Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ส่งเสริมวิชาชีพสุขภาพเบเลสซ่า
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
2
ภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก แจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
3
ศิลปะร่วมสมัยเพนท์ทูคลุก แจ้งวัฒนะ
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
4
อเมริกันแลงเกว็จ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
5
พัฒนาวิชาการและภาษา จีไบร้จ์
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเรียนดี
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เปิดปกติ
7
ภาษาต่างประเทศ อี ซี ซี แจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
8
ภาษาต่างประเทศอินลิงกัว แจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
9
ธนทรัพย์ศรีสมานการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
10
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" งามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
11
กวดวิชาธีรปัญญา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
12
กวดวิชาอรรณพ พิชญ์ กิตติภูมิ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
13
บ้านรักภาษา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
14
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไอแคนรีด เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
15
กวดวิชาจิณห์นิภา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
16
จินตะดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
17
สอนขับรถยนต์ เชฟไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
18
อัจฉริยภาพสมอง
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
19
นนทบุรีศึกษาการบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
20
ณิชกุล
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
21
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา งามวงศ์วาน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
22
แสงทิพ
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
23
พัฒนาวิชาการและภาษาจีไบร้จ์ บางใหญ่
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เลิกกิจการ
24
สอนศิลปะทอศิลป์
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
25
บุษบา นาฏศิลป์
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
26
เดอะ เคลฟเวอะ เมท
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เปิดปกติ
27
สอนภาษา บี ไอ เอ
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เปิดปกติ
28
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เสริมทักษะชีวิต
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
29
กวดวิชาณภัทรศึกษา งามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
30
ดนตรีเคพีเอ็น ราชพฤกษ์
ศิลปะและกีฬา
บางกรวย นนทบุรี
เปิดปกติ
31
ดนตรีพิชาศิลป์
ศิลปะและกีฬา
ต้น-สูง
บางกรวย นนทบุรี
เปิดปกติ
32
ดนตรียามาฮ่า เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์
ศิลปะและกีฬา
ต้น-ประกอบอาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5912951
เปิดปกติ
33
สอนภาษาณนนท์
วิชาชีพ
ระดับต้น-สูง
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-670-2968
เปิดปกติ
34
บ้านใหม่วัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ม3,ปวช.ปวส.
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5012323
เปิดปกติ
35
สารินันทน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5670734
เลิกกิจการ
36
บ้านพลอย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5339722-3
เปิดปกติ
37
อนุบาลอูนากูล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5339674
เปิดปกติ
38
อนุบาลเมืองเอก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-9976951-2
เปิดปกติ
39
พิทักษ์นครินทร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5982456
เปิดปกติ
40
อนุบาลชวนชื่น
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-9783112
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024