Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ไทยสยามคอมพิวเตอร์สระบุรี
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี 081-9870942
เปิดปกติ
2
กวดวิชาและคอมพิวเตอร์การศึกษาสระบุรี
กวดวิชา
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-315038
เปิดปกติ
3
เมืองเพรียวคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-223889
เลิกกิจการ
4
กอบกุลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211387
เปิดปกติ
5
คอมพิวเตอร์และภาษาสระบุรี
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-221712
เลิกกิจการ
6
สยามคอมพิวเตอร์และภาษาสระบุรี
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-317898-9
เปิดปกติ
7
ไพฑูรย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แก่งคอย สระบุรี 036-244566
เปิดปกติ
8
มวกเหล็กคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
มวกเหล็ก สระบุรี 081-5109985
เปิดปกติ
9
ดนตรีธนพร
ศิลปะและกีฬา
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-226934
เปิดปกติ
10
นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี
นานาชาติ
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาตอนปลาย
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-218600
เปิดปกติ
11
พัฒนาศักยภาพสระบุรีริมป่าสัก
กวดวิชา
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-214464
เปิดปกติ
12
บ้านดนตรีสระบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสระบุรี สระบุรี
เลิกกิจการ
13
เอส เจ บริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี
เปิดปกติ
14
รัศมีการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองสระบุรี สระบุรี
เลิกกิจการ
15
กวดวิชากรณ์วุฒิพรรณ
กวดวิชา
หนองแค สระบุรี
เปิดปกติ
16
กวดวิชาคิดดี
กวดวิชา
หนองแค สระบุรี 036-337217
เปิดปกติ
17
ฟัน ไทม์ อิงลิช
กวดวิชา
แก่งคอย สระบุรี
เลิกกิจการ
18
นารานุบาล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-341101
หยุดสอน
19
สุตา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-283413
เปิดปกติ
20
พงศ์สิริวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-283609
เปิดปกติ
21
เพชรพิทยาคม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-781219
เปิดปกติ
22
ประภัสสรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-276890-5
เปิดปกติ
23
เจริญสุขวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-284405
เปิดปกติ
24
สถาพรพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-381504
เปิดปกติ
25
สามมุกคริสเตียนวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-398296
เปิดปกติ
26
อนุบาลสวนเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-284734
เลิกกิจการ
27
อนุบาลสุนันทา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-780870
เลิกกิจการ
28
อนุบาลบูรณิจฉ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-274611-2
เปิดปกติ
29
ภักดีพรรณ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-381390,038-381506
เปิดปกติ
30
ร่มไม้
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-798730-2
เปิดปกติ
31
สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ)
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-743513-20
เปิดปกติ
32
สุอารีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-795915
เปิดปกติ
33
กล่อมปฐมวัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-282250
เปิดปกติ
34
เมืองชลพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-274239
เปิดปกติ
35
กาญจนะวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-277190
เปิดปกติ
36
ธารทิพย์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-284682
เปิดปกติ
37
อนุวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-282656
เลิกกิจการ
38
นารานุบาล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-341101
เปิดปกติ
39
ศิริวิทย์วัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-283717
เปิดปกติ
40
ปรีชานุศาสน์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-283060,038-277704-5
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ] 150 [ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024