Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาจ๊อยซ์ อิงลิช
กวดวิชา
ท่าใหม่ จันทบุรี 8100032557
เปิดปกติ
2
กวดวิชานวศึกษา จันทบุรี
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
3
สอนตัดเสื้อเสริมสวยเพ็ญวดี
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-311155
เปิดปกติ
4
สอนตัดเสื้อเสริมสวยวราภรณ์พระยาตรัง
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-324321
เปิดปกติ
5
จันทบุรีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-301140
เลิกกิจการ
6
สอนคอมพิวเตอร์อริยะ
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-313500
เลิกกิจการ
7
สอนภาษาเสริมวิชช์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-346206,039-311239
เปิดปกติ
8
สอนเสริมสวย-ตัดเสื้อนพเก้า
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-321470
เปิดปกติ
9
สอนตัดเสื้อเสริมสวยวราภรณ์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-313001
เปิดปกติ
10
เสริมสวยเกศอาภรณ์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-323969, 081-0027014
เปิดปกติ
11
พัฒนาวิชาชีพโป่งน้ำร้อน
วิชาชีพ
โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
เลิกกิจการ
12
กวดวิชานิดา
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-303199
เปิดปกติ
13
กวดวิชาตากสินวิทยา
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-314851
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาบ้านครู
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-351737
เปิดปกติ
15
กวดวิชาบ้านอาจารย์นิพันธ์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-311185
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาพีรพัฒน์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-341555
เลิกกิจการ
17
พัฒนวิชญ์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-328118
เปิดปกติ
18
เสียงทิพย์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-321525
เปิดปกติ
19
กวดวิชาณัฐกนก
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-350400
เปิดปกติ
20
ดนตรีจันทบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-313695
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาเตรียมพัฒน์
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-323654
เปิดปกติ
22
ดนตรีสิรญา
ศิลปะและกีฬา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
23
ชัยพฤกษคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-471488
เลิกกิจการ
24
กวดวิชาพัฒนาสมองฏัฐกนก 2
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี 039-301490
เลิกกิจการ
25
กวดวิชาตักศิลา
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เลิกกิจการ
26
กวดวิชารักเรียน
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเพียรศึกษา
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
28
กวดวิชาภาษาต่างประเทศ จันทบุรี
กวดวิชา
เมืองจันทบุรี จันทบุรี
เปิดปกติ
29
กิตติวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองตราด ตราด 039-511170
เปิดปกติ
30
สุนันทาวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองตราด ตราด 039-511345
เปิดปกติ
31
มารดานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองตราด ตราด 039-512880
เปิดปกติ
32
นคราศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
คลองใหญ่ ตราด 039-581424,039-544278
เปิดปกติ
33
อนุบาลสว่างไสว
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขาสมิง ตราด 039-599212
เปิดปกติ
34
อนุบาลจุติพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
คลองใหญ่ ตราด
เปิดปกติ
35
ไสวนันทวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป3
เมืองตราด ตราด
เปิดปกติ
36
ปิยบุตร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แหลมงอบ ตราด 039-538060
เลิกกิจการ
37
บ้านคิดดี
เมืองตราด ตราด 039-524686
เปิดปกติ
38
กวดวิชายูทีที ตราด
กวดวิชา
เมืองตราด ตราด
เปิดปกติ
39
ตราด อิงลิช คอมมูนิตี้
กวดวิชา
เมืองตราด ตราด
เปิดปกติ
40
อิสลามบ้านน้ำเชี่ยว
สอนศาสนาอิสลาม
แหลมงอบ ตราด 039-559304-7
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ] 166 [ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024