Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาญาณาทิพ
กวดวิชา
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
2
โพธิวัฒน์พิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองนครนายก นครนายก 037-386312
เปิดปกติ
3
อนุบาลคุณากร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนครนายก นครนายก 037-393511
เปิดปกติ
4
อัจฉริยะสามภาษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนครนายก นครนายก 037-311905
เปิดปกติ
5
นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองนครนายก นครนายก 037-311942
เปิดปกติ
6
ถาวรนิมิต
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ปากพลี นครนายก 037-308364
เปิดปกติ
7
นายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย
สามัญศึกษา
ม1-ม3
ปากพลี นครนายก 037-398615
เลิกกิจการ
8
นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี
สามัญศึกษา
ป1-ป6
บ้านนา นครนายก 037-306524
เปิดปกติ
9
นายกวัฒนากร(บ้านนา)
สามัญศึกษา
ม1-ม3
บ้านนา นครนายก 037-381659
เปิดปกติ
10
มาลาสวรรค์พิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
บ้านนา นครนายก 037-381019
เปิดปกติ
11
สุวรรณประสิทธิ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
องครักษ์ นครนายก 037-322171
เปิดปกติ
12
อนุบาลคริสตสงเคราะห์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
องครักษ์ นครนายก 037-391695
เปิดปกติ
13
คริสตสงเคราะห์
สามัญศึกษา
ป1-ม3
องครักษ์ นครนายก 037-391085
เปิดปกติ
14
เหลียนหัว
การศึกษาพิเศษ
อ1-ป6
เมืองนครนายก นครนายก 037-311578
เปิดปกติ
15
ผดุงอิสลาม
สามัญศึกษา
ม1-ม6
องครักษ์ นครนายก 037-308081
เปิดปกติ
16
ดาวทอง
สามัญศึกษา
เมืองนครนายก นครนายก
เปิดปกติ
17
สอนตัดเสื้อนิภาจิต
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 037-321251
เปิดปกติ
18
กวดวิชาพิชามญชุ์
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-321083
เปิดปกติ
19
ปิยนันท์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-393155
เปิดปกติ
20
กวดวิชานวรัตน์
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-316081
เปิดปกติ
21
สามัคคีอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
องครักษ์ นครนายก 089-4254869
เปิดปกติ
22
เสริมทักษะพัฒนา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-321580
เปิดปกติ
23
กวดวิชาเสริมปัญญานครนายก
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 081-7625118
เปิดปกติ
24
นวรัตน์
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 037-316081
เปิดปกติ
25
บ้านศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-615613
เปิดปกติ
26
กวดวิชาพลพัต
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก
เลิกกิจการ
27
สอนภาษา เจล
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 037 321328
เปิดปกติ
28
กวดวิชาบ้านครูนิภา
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
29
กวดวิชาสุขุมาลศึกษา
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
30
บ้านความรู้ เก็ตแมทและเก็ตคาเดท
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
31
บ้านชิฎแก้ว
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
32
นานาชาติ ไอ เอส อาร์ องครักษ์
นานาชาติ
ปีที่ 1-10
องครักษ์ นครนายก 02-6619888
เปิดปกติ
33
พลังความคิด (พาวเวอร์คิด)
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
34
อำนวยอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
องครักษ์ นครนายก 089-5175654
เปิดปกติ
35
นัซรุดดีน
สอนศาสนาอิสลาม
องครักษ์ นครนายก 081-9018234
เปิดปกติ
36
สยามยานยนต์นครนายก
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก
เลิกกิจการ
37
นครนายกพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 037-311672
เปิดปกติ
38
สหศึกษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 321191
เลิกกิจการ
39
พรนินรัตน์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 37312654
เปิดปกติ
40
คอมพิวเตอร์พิมพ์ดีดสุภาพงษ์
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 312262
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] 171 [ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024