Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศรีอุดมปัญญาคม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
เปิดปกติ
2
กองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
3
อนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เขมราฐ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
4
นิรันดร์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ตาลสุม อุบลราชธานี 45396014
เลิกกิจการ
5
ศูนย์กวดวิชาสุรชัย
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45262064
เปิดปกติ
6
บัณฑิตคณิตเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45314388
เปิดปกติ
7
เสริมสร้างทักษะทางภาษาอุบลฯ เซนต์ สคูล.
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-281810
เปิดปกติ
8
เสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาเก็ต เอ ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45242512
เปิดปกติ
10
สอนคอมพิวเตอร์และภาษาสำหรับเด็ก
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254094
เปิดปกติ
11
เสริมสวยอรอุบล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-260421
เปิดปกติ
12
เสริมสวยโดมทอง
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
13
ภัทรียา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
14
ดนตรีสยามกลการ อุบลราชธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
15
จินตะดนตรี อุบลราชธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
16
กวดวิชาอุบลคาเดท
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
17
กวดวิชาปัญวัฒน์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
18
กวดวิชาสุภสร เสริมไอคิว
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
19
สัมฤทธิ์วิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
20
ศิริพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
21
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ สุรสิทธิ์
วิชาชีพ
นาจะหลวย อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาเดอะติวเตอร์พลัส
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
23
ศิลปะสร้างสรรค์ สมุดไทย อุบลราชธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
24
สันติคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
25
กวดวิชาลีนวัฒน์วิทยา
กวดวิชา
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
26
รักษ์ภาษา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
27
กวดวิชาโสภานิคมนุสรณ์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-316601
เปิดปกติ
28
สยามนวดแผนไทย
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
29
กวดวิชาอุบลราชธานี
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-315379
เปิดปกติ
30
ไทยสปาสวีทกรีน
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-255991
เปิดปกติ
31
ภูมิปัญญาไทยบ้านหมอช้างอุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-285744
เปิดปกติ
32
อุบลราชเวชบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
33
กวดวิชาแอมโกร์วอิง
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
34
นาฏ ดนตรี บ้านละคร
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
35
สถาบันกวดวิชาสุริยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
36
ราชธานีบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
37
มยุรีเสริมปัญญา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
38
ชุติญาบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
39
โกเมนวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
40
เซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ] 188 [ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024