Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
การแพทย์แผนไทยสยามอินเตอร์เนชันแนล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
2
สอนดนตรีบ้านพี่หนุ่ม
ศิลปะและกีฬา
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
3
ศูนย์ภาษานานาชาติอุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
4
แพทย์แผนไทยเพชรลิน
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาไอฮอท
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
7
อุบลราชธานี การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
8
ซิตี้ออฟ โนเลจ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาฟิสิกส์อาจารย์หน่อง
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45262771
เปิดปกติ
10
กวดวิชาแม็ทซัคเซส
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 818793134
เปิดปกติ
11
เสริมสวยนิดา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-255872
เปิดปกติ
12
บริบาลผู้สูงอายุและเด็กอุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045313269 , 045255735
เปิดปกติ
13
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจอุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045264454-5
เปิดปกติ
14
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี อุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255494
เปิดปกติ
15
อุบลสอนภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-312318
เลิกกิจการ
16
สอนภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์อุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255494
เปิดปกติ
17
อุบลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45262370
เปิดปกติ
18
มณีกาญจน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 261251
เลิกกิจการ
19
สอนภาษาอังกฤษสีวัง
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 081-7304541
เปิดปกติ
20
รามบริรักษ์-ราชเวช
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45283402
เปิดปกติ
21
สอนตัดเสื้อเสริมสวยสมหมาย
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,241,556,240,059
เปิดปกติ
22
โปลีเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,311,737,311,629
เปิดปกติ
23
เสริมสวยยุพา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045245931-8
เปิดปกติ
24
พัฒนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45241471
เลิกกิจการ
25
โคมทองเสริมสวย
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45245727
เปิดปกติ
26
ปริทัศน์ศึกษา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45244882
เปิดปกติ
27
อุบลสตรีเสริมสวย
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255976
เปิดปกติ
28
พิมพ์ดีดเฉลิมวิทยา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45241117
เปิดปกติ
29
บำรุงช่างกล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 242706
เลิกกิจการ
30
ช่างกลอิสาน
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45242020
เปิดปกติ
31
เสริมสวยกรวิทย์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45313280
เปิดปกติ
32
เสริมสวยนวลพรรณ
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255883
เปิดปกติ
33
เพิ่มเติมภาษาอุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45260482
เปิดปกติ
34
ยุพยงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
35
เขื่องในคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขื่องใน อุบลราชธานี 45391040
เปิดปกติ
36
พิมพ์ดีดอดิศักดิ์ศึกษา
วิชาชีพ
เขมราฐ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
37
ตองพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขมราฐ อุบลราชธานี 45219056
เปิดปกติ
38
สหพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เดชอุดม อุบลราชธานี 45,282,211,045,361,800
เปิดปกติ
39
ภัทรพลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เดชอุดม อุบลราชธานี 45282216
เปิดปกติ
40
สอนตัดเสื้อสิริวรรณ
วิชาชีพ
เดชอุดม อุบลราชธานี 45361188
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ] 189 [ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024