Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนวิชาชีพและความงามสปา บ้านอัปสรา
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-317010
เปิดปกติ
2
กวดวิชาวรรณสรณ์ อุบลราชธานี
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-262435
เปิดปกติ
3
เดอะเบรน อุบลราชธานี
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-311657-8
เปิดปกติ
4
กวดวิชานวศึกษาอุบลราชธานี
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
5
ช่างเชื่อม ประกอบท่อ เอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
6
สอนตัดเสื้อบุษบา
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
7
สอนภาษาและพัฒนาการเรียนรู้ เอ แอล ซี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
8
กวดวิชาศุนย์การเรียนรู้ "เคเมค"
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาอิงลิชพลัสวัน
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
10
กวดวิชาคณิตศาสตร์วันทูวันวาริน
กวดวิชา
วารินชำราบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
11
กวดวิชาศรีวรมาศ
กวดวิชา
วารินชำราบ อุบลราชธานี 841453100
เปิดปกติ
12
สอนภาษาอิงลิชคอร์เนอร์
กวดวิชา
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45321985
เปิดปกติ
13
กวดวิชาเฟิร์สทวัน
กวดวิชา
วารินชำราบ อุบลราชธานี 819994135
เปิดปกติ
14
พัฒนาทุนปัญญา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 814515318
เปิดปกติ
15
กวดวิชาสุภากร
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45242214
เปิดปกติ
16
นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล
นานาชาติ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
17
เดอะแคร์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
18
อุบลบุรีรักษ์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
19
สุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ ๒
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255173
เปิดปกติ
20
กวดวิชาไอน์สไตน์คิดส์
กวดวิชา
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
เปิดปกติ
21
อนุบาลอินทร์-โฮม
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองยโสธร ยโสธร 45711301
เปิดปกติ
22
ศรีธรรมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองยโสธร ยโสธร 45712389
เปิดปกติ
23
สันติธรรมวิทยาคม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองยโสธร ยโสธร 45712327
เปิดปกติ
24
ยโสธรวิทยาคาร
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองยโสธร ยโสธร 45712690
เปิดปกติ
25
มูลนิธิรุ่งนภายโสธร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กุดชุม ยโสธร 187,991,750,452,598,000
เปิดปกติ
26
อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กุดชุม ยโสธร 45789557
เปิดปกติ
27
อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 45791112
เปิดปกติ
28
ผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
มหาชนะชัย ยโสธร 045799145, 045799588
เปิดปกติ
29
อนุบาลบ้านเด็กยศวดี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เลิงนกทา ยโสธร 45781789
เปิดปกติ
30
มารีย์นุเคราะห์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ไทยเจริญ ยโสธร 45782070
เปิดปกติ
31
ซ่งแย้ทิพยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ไทยเจริญ ยโสธร 45718211
เปิดปกติ
32
สาธิตอนุบาลพรเพชร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองยโสธร ยโสธร
เปิดปกติ
33
สมนึกพิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เลิงนกทา ยโสธร
เปิดปกติ
34
อนุบาลสายสมร
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เลิงนกทา ยโสธร
เปิดปกติ
35
อนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ค้อวัง ยโสธร
เปิดปกติ
36
อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ไทยเจริญ ยโสธร
เปิดปกติ
37
อนุบาลอมรสิริรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
มหาชนะชัย ยโสธร
เลิกกิจการ
38
อนุบาลทองขาว
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองยโสธร ยโสธร
เปิดปกติ
39
อนุบาลชื่นใจ
สามัญศึกษา
ไทยเจริญ ยโสธร
เปิดปกติ
40
กวดวิชาอาจารย์อิ่มใจ
กวดวิชา
เมืองยโสธร ยโสธร 045-714147
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ] 191 [ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024