Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลไพโรจน์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 044897193,01-3907950, 09-8
เปิดปกติ
2
มงคลศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เทพสถิต ชัยภูมิ 44857074
เปิดปกติ
3
อนุบาลรัตโนดม
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ภูเขียว ชัยภูมิ 44861516
เลิกกิจการ
4
อนุบาลบ้านทับทิม
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
ภูเขียว ชัยภูมิ 44861439
เปิดปกติ
5
ชุลีมาสก์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านแท่น ชัยภูมิ 09-4213522
เปิดปกติ
6
วรนุชวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 44882862
เลิกกิจการ
7
พุฒิชัยวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 44831187
เปิดปกติ
8
อนุบาลจุฑารัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 44882119
เปิดปกติ
9
สัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ
การศึกษาสงเคราะห์
ป1-ม6
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 44810095
เปิดปกติ
10
อนุบาลสำราญยงค์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
คอนสาร ชัยภูมิ 17991739
เปิดปกติ
11
อนุบาลณัฐพันธุ์ 1
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
คอนสาร ชัยภูมิ 44876192
เปิดปกติ
12
มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
จัตุรัส ชัยภูมิ
เปิดปกติ
13
อนุบาลปรีญาภัทร
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
14
อนุบาลบ้านจ่าสม ๒
สามัญศึกษา
ป1-6
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
15
อนุบาลสายฝนศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
16
อนุบาลนงค์เยาว์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
17
อนุบาลวันชัยกูล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 910607601
เปิดปกติ
18
อนุบาลเขียนปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
19
โบว์มอนท์ร่วมพัฒนา
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป2
ซับใหญ่ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
20
อนุบาลบ้านรักเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
21
อนุบาลหลวงภักดี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านเขว้า ชัยภูมิ 72,424,561,068,738,210
เปิดปกติ
22
อนุบาลบ้านจ่าสม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 44847039
เปิดปกติ
23
อนุบาลบ้านเด็กดี 2
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
24
ศุภมนพัฒนศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
คอนสาร ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
25
อินทรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
26
อนุบาลภัทรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ซับใหญ่ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
27
กวดวิชาอรรถวิทย์
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
28
ศูนย์ครูสิงห์ทอง
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
29
กวดวิชาเสริมวิชา
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
30
เสริมความรู้คู่คุณธรรม
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
31
กวดวิชาศูนย์เคมีภูเขียว
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
32
กวดวิชาวีรดาวิญญู
กวดวิชา
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
33
กวดวิชามี จง มี
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาบ้านเคมี(CHEM HOUSE CENTER)
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
35
กวดวิชาชีววิทยาภูเขียว
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาเสาวภา
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
37
กวดวิชาบ้านวิทยาศาสตร์
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
38
กวดวิชาครูอาม
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-817782
เปิดปกติ
39
กวดวิชาคิงแมทส์ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
40
ฐิติรัตน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
จัตุรัส ชัยภูมิ
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ] 193 [ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024