Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลบุตรธิดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225695
เปิดปกติ
2
อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แวงน้อย ขอนแก่น
เปิดปกติ
3
อนุบาลสมสวัสดิ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 42337167
เปิดปกติ
4
อนุบาลลดาวัลย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พระยืน ขอนแก่น
เปิดปกติ
5
ไพบูลย์วิทยาเต่านอ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
6
การกุศลวัดโพธิ์ทอง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หนองเรือ ขอนแก่น 43299532
เปิดปกติ
7
อนุบาลพรชิดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หนองเรือ ขอนแก่น
เปิดปกติ
8
เอี่ยมอินทร
สามัญศึกษา
ป1-ม3
ชุมแพ ขอนแก่น
เปิดปกติ
9
พิกุลแก้วศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
10
อนุบาลลูกหลวง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
11
อนุบาลพิกุลทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พระยืน ขอนแก่น
เปิดปกติ
12
อนุบาลบ้านรัก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
13
ดรุณาลัย
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43224873
เปิดปกติ
14
การกุศลวัดสมสะอาด
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พระยืน ขอนแก่น
เปิดปกติ
15
อนุบาลพรสวรรค์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
16
พุทธเกษมวิทยาลัย
สามัญศึกษา
ม1-ม6
น้ำพอง ขอนแก่น
เปิดปกติ
17
ออกแบบทรงผมรวมพร
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43340657
เปิดปกติ
18
กวดวิชาบ้านฟิสิกส์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43245504
เปิดปกติ
19
ปัณณธรศึกษา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43230144
เปิดปกติ
20
บ้านศิลปะเด็ก
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 16617518
เปิดปกติ
21
ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษเมืองแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43341199
เปิดปกติ
22
นวลจันทร์บริรักษ์ศึกษา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 328109
เลิกกิจการ
23
สอนภาษาอังกฤษบ้านครูพีช
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43236774
เปิดปกติ
24
เดอะ เบรน ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43389397
เปิดปกติ
25
กวดวิชาวรรณสรณ์ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
26
สอนออกแบบทรงผมคุณพจน์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
27
พงษ์ประสาทฝึกอาชีพ
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น
เลิกกิจการ
28
ฝึกอาชีพพระกุมารเยซู ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43228002
เลิกกิจการ
29
ภาษานานาชาติบีสมาร์ท
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-242444
เลิกกิจการ
30
บ้านสีขาวบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-243848
เปิดปกติ
31
สอนภาษาญี่ปุ่น ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-270736
เปิดปกติ
32
สอนภาษาเดวิลท์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-348584
เปิดปกติ
33
บุญดีคอมพิวเตอร์และวิชาการ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-448188
เปิดปกติ
34
ดอกรักสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ธุรกิจยุคใหม่
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 06-6356245
เปิดปกติ
35
เสริมสวยพิสมัย
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-236058
เปิดปกติ
36
บัณฑิตปรัชญา ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
37
ยูติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-246192
เปิดปกติ
38
กวดวิชาไพบูลย์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-233668
เปิดปกติ
39
บ้านคณิต-คิดรัก
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-271052
เลิกกิจการ
40
ศิลปป้องกันตัวนครขอนแก่น
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-389230
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ] 200 [ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024