Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนดัดผมเฉลิมศรี
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43237179
เลิกกิจการ
2
พิมพ์ดีดวิจิตร-สมพิศวิทยา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239624
เลิกกิจการ
3
ขอนแก่นพาณิชย์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43327336
เปิดปกติ
4
ช่างกล ส.กลการ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225540
เลิกกิจการ
5
สอนตัดเสื้อดัดผมละอองดาว
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43222342
เปิดปกติ
6
กวดวิชาและภาษาคเณศวร
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43220264
เปิดปกติ
7
สอนภาษาอังกฤษขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
8
เสริมสวยพิศมัย
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43,238,019,043,237,800
เปิดปกติ
9
สุภาวดีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43244963
เปิดปกติ
10
เสริมสวยตัดเสื้อกรสยาม
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225589
เปิดปกติ
11
ขอนแก่นบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
12
ส่งเสริมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43,238,343,043,332,700
เปิดปกติ
13
สหวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43321736
เปิดปกติ
14
ฝึกวิชาชีพขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
15
เสริมหลักสูตรการเลขานุการ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43238727
เลิกกิจการ
16
ขอนแก่นคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242300
เปิดปกติ
17
ขอนแก่นธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
18
สอนตัดเสื้อเสริมสวยพรศิริ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43236544
เปิดปกติ
19
ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43245499
เปิดปกติ
20
ธุรกิจคอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43331098
เปิดปกติ
21
สอนตัดเสื้อเพชรนครขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
22
พัฒนาการคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43244457
เปิดปกติ
23
ขอนแก่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
24
รวมชัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
25
อีเล็กทรอนิควิทยุ-โทรทัศน์ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043241868,09-5702515
เปิดปกติ
26
เตรียมพร้อมทำงาน
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
27
ฝึกอาชีพแก่นนคร
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
28
พลังคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4334761
เปิดปกติ
29
แก่นนครบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43238719
เปิดปกติ
30
ศรีสามัคคีอุทิศขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43245300
เปิดปกติ
31
มานิตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
32
ภัทรมิตรภาพคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
33
โจอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
34
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
35
สยามเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
36
เสริมสวยมณีรัตน์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43330683
เลิกกิจการ
37
ขอนแก่นอินเตอร์เน็ต 2000
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
38
ณรานุวัฒน์เทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
39
วุฒิคอมชุมแพ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43311599
เปิดปกติ
40
ถาวรอีเล็กทรอนิกส์
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43391182
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ] 203 [ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024