Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลวรสุเมธาวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วังสามหมอ อุดรธานี 42387082
เปิดปกติ
2
วิสุทธิวงศ์
สามัญศึกษา
ป1-ม3
บ้านดุง อุดรธานี 42273417
เปิดปกติ
3
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
บ้านดุง อุดรธานี 42271253
เปิดปกติ
4
พิชญวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านดุง อุดรธานี 42271639
เปิดปกติ
5
ศศิกานต์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านผือ อุดรธานี 42282022
เปิดปกติ
6
อนุบาลญาริดา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านผือ อุดรธานี 42281621
เปิดปกติ
7
อนุบาลศศิกานต์น้ำโสม
สามัญศึกษา
อ1-อ3
น้ำโสม อุดรธานี 4289348
เปิดปกติ
8
อนุบาลทิพากานต์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เพ็ญ อุดรธานี 18729008
เปิดปกติ
9
อุดรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221073
ตรวจสอบสภาพ
10
อุดรคริสเตียนศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
11
อนุบาลวาสนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วังสามหมอ อุดรธานี
เปิดปกติ
12
ปรมินทร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
13
มหฤทัยคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
14
อนุบาลลดา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
15
อนุบาลสุรสีห์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หนองหาน อุดรธานี
เปิดปกติ
16
พิชญบัณฑิต ๒
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เพ็ญ อุดรธานี
เปิดปกติ
17
อนุบาลปภาวรินทร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วังสามหมอ อุดรธานี
เปิดปกติ
18
อนุบาลพร้อมพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
19
มัธยมศึกษาวัดปัทมากร
สามัญศึกษา
ม1-ม6
หนองหาน อุดรธานี
เปิดปกติ
20
มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
21
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านดุง อุดรธานี 42273384
เปิดปกติ
22
อนุบาลขวัญประชา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ทุ่งฝน อุดรธานี
เปิดปกติ
23
สาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
24
อนุบาลปรมินทร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
25
สันติธรรมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42207167
เปิดปกติ
26
พัฒนาปัญญา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
27
เทพนุสรณ์
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
หนองวัวซอ อุดรธานี
เปิดปกติ
28
พรหมนิมิตศึกษา (เวิน เฮ้า อุปถัมภ์)
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
กุมภวาปี อุดรธานี 042 332126
เปิดปกติ
29
วาสนาศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
วังสามหมอ อุดรธานี
เปิดปกติ
30
พันธกิจศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โนนสะอาด อุดรธานี
เปิดปกติ
31
วรรณรสนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วังสามหมอ อุดรธานี
เปิดปกติ
32
ภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
33
บ้านรักภาษา
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
34
สาธิตการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42321655
เปิดปกติ
35
แพทย์แผนไทยอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42243499
เปิดปกติ
36
พัฒนาอาชีพอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42324696
เปิดปกติ
37
ดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42246570
เปิดปกติ
38
กวดวิชารุ่งปัญญา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-246105
เปิดปกติ
39
เสริมทักษะเก่งคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-329081
เลิกกิจการ
40
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย อุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-322493
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ] 207 [ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024