Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลศุภกรภูเรือ
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ภูเรือ เลย
เปิดปกติ
2
อนุบาลมณีรัตน์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
3
อนุบาลธีรญาฟ้าใส
สามัญศึกษา
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
4
อนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ภูหลวง เลย
เปิดปกติ
5
คณิตศาสตร์และภาษา
กวดวิชา
เมืองเลย เลย 042-832049
เปิดปกติ
6
รัศมีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เชียงคาน เลย 042-821393
เลิกกิจการ
7
เซนส์ แกรนด์ คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ภูหลวง เลย 42879254
เลิกกิจการ
8
วิชาชีพธุรกิจเลย
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 081-8735314
เลิกกิจการ
9
เมืองเลย รามการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 042-833400
เปิดปกติ
10
กวดวิชาบีจีเนียสเลย
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
11
ที-เทรนนิ่ง (T-TRAINING SCHOOL)
นาด้วง เลย
เปิดปกติ
12
กวดวิชาบ้านคุณหมอ
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
13
กวดวิชา ดี สมาร์ท เลย
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
14
เสริมทักษะตฤณณภพ
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
15
กวดวิชาบ้านครูจิ๊ด
กวดวิชา
วังสะพุง เลย
เปิดปกติ
16
เดอะเลินนิ่ง
วังสะพุง เลย
เปิดปกติ
17
เมืองเลยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 42812443
เลิกกิจการ
18
คอมพิวเตอร์พัทธ์ธีรา
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 833424-6 ต่อ 10
เลิกกิจการ
19
มณีโรจน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 42834577
เลิกกิจการ
20
พัฒนาวิชาชีพเลย
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
21
เสริมสวยนางนวล
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 832379
เลิกกิจการ
22
วีรยาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 42811266
เลิกกิจการ
23
เลยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย 811,245,830,586
เลิกกิจการ
24
สหมิตรพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
วังสะพุง เลย 042-841259
เลิกกิจการ
25
ดนตรีเมืองเลย
ศิลปะและกีฬา
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
26
ศรีจันทร์
กวดวิชา
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
27
สิริกัญญา ไอ.ที.เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
28
สมาร์ทคิดส์เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
29
พัฒนาทักษะและภาษาอังกฤษเลย
วิชาชีพ
เมืองเลย เลย
เลิกกิจการ
30
ราชตั้งใจวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42,462,391,018,735,800
เปิดปกติ
31
นิคมศึกษา แผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42411175
เลิกกิจการ
32
อนุบาลนิจจานุเคราะห์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42,411,773,042,411,800
เปิดปกติ
33
เซนต์ปอลหนองคาย
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42412508
เปิดปกติ
34
อนุบาลโสมนัส
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42407278
เปิดปกติ
35
อนุบาลศิริกุล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42407418
เปิดปกติ
36
อนุบาลดาวส่องแสง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42465650
เปิดปกติ
37
อนุบาลสาริกา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองหนองคาย หนองคาย 42464899
เปิดปกติ
38
อนุบาลน้ำผึ้ง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42413333
เปิดปกติ
39
อนุบาลปิยกุล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองคาย หนองคาย 17175347
เลิกกิจการ
40
โรซารีโอวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองหนองคาย หนองคาย 42438104
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ] 211 [ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024