Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
การบัญชีพิมพ์ดีดวิทยา
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43513881
เลิกกิจการ
2
สอนตัดเสื้อสุนันทา
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43511399
เลิกกิจการ
3
เสริมสวยพนิดา
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-514949
เปิดปกติ
4
สอนถ่ายรูปนรินทรา
ศิลปะและกีฬา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43513312
เลิกกิจการ
5
ช่างกลเทคนิคร้อยเอ็ด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43514184
เลิกกิจการ
6
วงษ์วัฒนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43512142
เลิกกิจการ
7
ร้อยเอ็ดคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43520124
เลิกกิจการ
8
รุ่งทรัพย์การพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43520363
เลิกกิจการ
9
สิทธิชนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-519769
เปิดปกติ
10
กรุงทองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-528248
เลิกกิจการ
11
ถนอมรัฐพัฒนาอาชีพร้อยเอ็ด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 13927819
เปิดปกติ
12
สอนตัดเสื้อผ้าชลิตาพรร้อยเอ็ด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043514215, 081-6014652
เปิดปกติ
13
เมืองเกษคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 43589305
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาอรรควิทยา
กวดวิชา
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
15
สรัญญาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
16
โพนทองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
17
นิติกรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
18
หนองพอกคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองพอก ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
19
เอกรัฐคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองพอก ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
20
เสริมสวยเดือนพิณ
วิชาชีพ
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 17495860
เปิดปกติ
21
คอมพิวเตอร์สุวรรณภูมิ
วิชาชีพ
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 43532054
เปิดปกติ
22
กวดวิชาสมประสงค์
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43514185
เปิดปกติ
23
ดนตรีสยามร้อยเอ็ด
ศิลปะและกีฬา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43514982
เลิกกิจการ
24
กวดวิชาทวีวัฒน์
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-512975, 081-8737085
เลิกกิจการ
25
เตรียมปริญญา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43512658
เลิกกิจการ
26
สถาบันกวดวิชาร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43527774
เลิกกิจการ
27
กวดวิชารัฐกิจเจริญวิทย์
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-513801
เปิดปกติ
28
กวดวิชาวัชรพงษ์
กวดวิชา
ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 13800415
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาพัฒนวิทย์
กวดวิชา
จังหาร ร้อยเอ็ด 085-7614558
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาวรินทร์นา
กวดวิชา
จังหาร ร้อยเอ็ด 081-9752917
เปิดปกติ
31
ภาษานานาชาติและการศึกษา
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-514443
เปิดปกติ
32
สอนตัดเสื้ออรวรรณ
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-514953
เปิดปกติ
33
แพลเน็ตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-520220
เปิดปกติ
34
กวดวิชาบิ๊กบุ๊ค
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-512441
เปิดปกติ
35
สอนภาษาต่างประเทศสุวรรณภูมิ
วิชาชีพ
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
36
บ้านภาษา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
37
สาเกตนครบริบาลร้อยเอ็ด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-527761
เปิดปกติ
38
เดอะติวเตอร์
กวดวิชา
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
39
สตรีชาญยุทธวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43812521
เปิดปกติ
40
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 043811944-5
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ] 218 [ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024