Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ฟ้าสว่างพัฒนาการ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กมลาไสย กาฬสินธุ์ 896216253
เลิกกิจการ
2
อนุบาลธนัญญา
สามัญศึกษา
ตอ-ป1
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
3
อนุบาลปรีดี
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
คำม่วง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
4
เพชรผ่องพันธุ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
5
อนุบาลการะเกตุ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
6
บุญมีวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ร่องคำ กาฬสินธุ์ 043-897565
เปิดปกติ
7
ธนาศิริวัฒนศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
8
อนุบาลณัฐริกา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สมเด็จ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
9
เอกปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
สมเด็จ กาฬสินธุ์ 043-823457
เปิดปกติ
10
บานเย็นศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
กมลาไสย กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
11
กิตติรวี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
12
อนุบาลลำปาว
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ยางตลาด กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
13
มัธยมธษพลศึกษา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
14
อนุบาลรุ่งรัศมีเดชาวิทย์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
ท่าคันโท กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
15
กล้าขยันกิตติวุฒ
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
สามชัย กาฬสินธุ์ 081 0553497
เลิกกิจการ
16
อรรถพลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
17
กนกภาษา
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
18
พรสวรรค์นาฎดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
19
เสาวลักษณ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเกียรติสุมาลย์ติวเตอร์
กวดวิชา
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 043 851114
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์
กวดวิชา
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
22
กวดวิชาพรชัยวิชชาลัย
กวดวิชา
ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
23
กวดวิชาภาษาอังกฤษแห่งอาเซียน
กวดวิชา
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 816152445
เปิดปกติ
24
กาฬสินธุ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43811573
เลิกกิจการ
25
การบัญชีพิมพ์ดีดวิทยา
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 09-9417864
เลิกกิจการ
26
กาฬสินธุ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43821360
เลิกกิจการ
27
เสริมสวย สวยเกศ
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43811595
เลิกกิจการ
28
ศึกษาวิชาชีพกาฬสินธุ์
วิชาชีพ
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
29
พัฒนาการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขาวง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
30
พาณิชยการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ยางตลาด กาฬสินธุ์ 18728872
เลิกกิจการ
31
คำม่วงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
คำม่วง กาฬสินธุ์
เปิดปกติ
32
โปรเฟสส์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ท่าคันโท กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
33
เสริมสวยศิริลักษณ์
วิชาชีพ
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
34
สอนตัดเสื้อกรรณิการ์
วิชาชีพ
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
35
หนองกุงศรีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 43881286
เลิกกิจการ
36
สอนตัดเสื้อลีลาภรณ์
วิชาชีพ
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 43881370
เลิกกิจการ
37
เสริมสวยกรวิไล
วิชาชีพ
หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
38
อุดมศิลป์กาฬสินธุ์
กวดวิชา
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เลิกกิจการ
39
นาฎดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43821069
เปิดปกติ
40
ดนตรีกาฬสินธุ์
ศิลปะและกีฬา
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43811544
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ] 220 [ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024