Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาสมหวังเซ็นเตอร์
กวดวิชา
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 42681064
เลิกกิจการ
2
กวดวิชาบ้านครูฝน
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 042-633040
เปิดปกติ
3
กวดวิชาและภาษา แมธ ฟิสิกส์ แอดคะเดมิค เซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เลิกกิจการ
4
กวดวิชา ครูนก
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
5
กวดวิชา ครูหงส์ เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเลิร์น ฟาสเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
7
กวดวิชานิวเลิร์น ฟาสเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
8
กวดวิชาอเมริกัน โปร
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
9
กวดวิชาญาณศรณ์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
10
กวดวิชากิมฟ้า
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
11
กวดวิชามิสเตอร์ฌอาร์เวิร์ด โฮมสคูล
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
12
กวดวิชาจีจ๊ะติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 868524315
เปิดปกติ
13
กวดวิชา เดอะเก็ทติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 081301-2233
เปิดปกติ
14
กวดวิชา อุดมทรัพย์ปัญญา
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 081-3464475
เปิดปกติ
15
กวดวิชาชนะชน
กวดวิชา
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 872201592
ตรวจสอบสภาพ
16
พิงครัตน์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053302856-7
เปิดปกติ
17
อนุบาลพรรณี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53214049
เปิดปกติ
18
อนุบาลร่มเย็น
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53242584
เปิดปกติ
19
อนุบาลอักษรธรรม
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53245664
เปิดปกติ
20
อนุบาลสวนน้อย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53222065
เปิดปกติ
21
สันติศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053820324-5
เปิดปกติ
22
ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 53249961
เปิดปกติ
23
อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53212466
เปิดปกติ
24
อนุบาลอัมพรพรรณ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53278171
เปิดปกติ
25
อนุบาลมั่นศิลป์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53276541
เลิกกิจการ
26
อนุบาลมยุรี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,272,398,053,806,900
เปิดปกติ
27
อนุบาลโพธิรักษ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53273578
เปิดปกติ
28
อนุบาลโชติวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53212778
เปิดปกติ
29
อนุบาลลานนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53214967
เลิกกิจการ
30
มาร์มาร่าวิชัยวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053274468,053205146-7
เปิดปกติ
31
วชิรวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053818877-8
เปิดปกติ
32
อนุบาลบ้านหมอ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053807617-8
เปิดปกติ
33
อนุบาลสภาพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53215436
เลิกกิจการ
34
อนุบาลขันธสีมา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53200845
เลิกกิจการ
35
อนุบาลเวียงพิงค์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53273397
ตรวจสอบสภาพ
36
อนุบาลดวงแก้ว
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53304876
เปิดปกติ
37
สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53285133
เปิดปกติ
38
วารีเชียงใหม่
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,260,293,053,285,100
เปิดปกติ
39
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,242,038,053,242,500
เปิดปกติ
40
ขาลสุวรรณอนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53282603
เปิดปกติ

Total 18536 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ] 225 [ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024