Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อินทรารักษ์พิมพ์ดีด-เชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,436,267,053,217,600
ตรวจสอบสภาพ
2
ธีรพัฒน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053302483-4,053215737
เปิดปกติ
3
สอนตัดเสื้อสตรีสุพัตรา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-221205
เปิดปกติ
4
พิมพ์ดีดเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53303117
เปิดปกติ
5
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-211377
เปิดปกติ
6
อาชีวศึกษาช่างตัดผมเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
7
พรหมภูเบศการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53232846
ตรวจสอบสภาพ
8
พิมพ์ดีดการบัญชีภาษาอังกฤษเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 234860
ตรวจสอบสภาพ
9
สอนภาษาลานสวนแก้ว
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-810552-3
เปิดปกติ
10
สอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53278349
เปิดปกติ
11
สอนตัดเสื้อกรรไกรทอง
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-218228
เปิดปกติ
12
สอนตัดเสื้อพัชรินทร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-232500
เปิดปกติ
13
เชียงใหม่เวชรักษ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-223364-5
เปิดปกติ
14
อโณทัยอาชีวะ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 214231
เลิกกิจการ
15
เสริมหลักสูตรเชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53222310
เปิดปกติ
16
เทพรัตน์คอมพิวเตอร์เชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-282204
เปิดปกติ
17
เสริมสวยศิริวัฒนา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53236524
ตรวจสอบสภาพ
18
แพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-201663
เปิดปกติ
19
ออกแบบผมอำไพ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053210567-8
เปิดปกติ
20
ลักษณะการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 234965
เลิกกิจการ
21
แหลมทองธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053234374,
เปิดปกติ
22
สอนทำขนมอบมาตรฐานเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53232343
เปิดปกติ
23
อบรมพนักงานธุรกิจสถานพยาบาลโรงพยาบาลหมอวงศ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053247519-21,053242836
เปิดปกติ
24
ตะวันการพิมพ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53279146
ตรวจสอบสภาพ
25
สถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-221819-20
เปิดปกติ
26
บ้านภาษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53221764
ตรวจสอบสภาพ
27
พิมพ์ดีดและภาษาธิดารัตน์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 224934
ตรวจสอบสภาพ
28
สุนีการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53216833
ตรวจสอบสภาพ
29
มุทิตาประชารักษ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-893141-2
เปิดปกติ
30
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-416374,053-416793
เปิดปกติ
31
เทญ่าภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-224210-1
เปิดปกติ
32
เสริมสวยจันทร์จิรา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-203781
เปิดปกติ
33
โชตนาภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-211675
เปิดปกติ
34
สหทัยคุณารักษ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053211086-7
ตรวจสอบสภาพ
35
ไทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
36
ศรีบุตร์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
37
สอนภาษาเกียรติพัฒนา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,400,387,053,400,200
ตรวจสอบสภาพ
38
เชียงใหม่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,406,072,053,407,000
เปิดปกติ
39
ภัทรศึกษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-282674
เปิดปกติ
40
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53223978
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ] 233 [ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024