Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เรืองวิทย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 226,609,226,882
เลิกกิจการ
2
เกียรตินิยมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 334593
เลิกกิจการ
3
บ้านครูสอนภาษา
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54222874
เปิดปกติ
4
ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 054352399-401
เปิดปกติ
5
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54318191
เปิดปกติ
6
ฝึกวิชาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์นครลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54314188
เปิดปกติ
7
มาลีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง
เลิกกิจการ
8
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54230358
เปิดปกติ
9
สอนพิมพ์ดีดนนทิชัย
วิชาชีพ
เกาะคา ลำปาง 054-362671
เลิกกิจการ
10
ศิลปหัตถกรรมเพื่อการอาชีพ
วิชาชีพ
งาว ลำปาง 54,220,380,054,365,200
เปิดปกติ
11
พิมพ์ดีดณิชกานต์
วิชาชีพ
แจ้ห่ม ลำปาง 818823902
เลิกกิจการ
12
กิตติภัฎพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
วังเหนือ ลำปาง 54332170
เลิกกิจการ
13
เถินพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เถิน ลำปาง 054-291550
เลิกกิจการ
14
ไชยสุริยะเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เถิน ลำปาง 054-291723
เลิกกิจการ
15
พิมพ์ดีดภักดีอักษร
วิชาชีพ
แม่ทะ ลำปาง 54331484
เลิกกิจการ
16
สอนพิมพ์ดีดเสาวรีย์
วิชาชีพ
ห้างฉัตร ลำปาง 338,915,338,048
เลิกกิจการ
17
พิมพ์ดีดนันทพัฒนา
วิชาชีพ
ห้างฉัตร ลำปาง 054339289 ,01-9610643
เปิดปกติ
18
กวดวิชาเวียงทอง(เอ็นต้ากวดวิชา)
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 053317332-4
ตรวจสอบสภาพ
19
กวดวิชากิตติวิทย์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54320376
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาชัยยะ
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54351077
หยุดสอน
21
ภักดีวิทย์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54318554
เปิดปกติ
22
กวดวิชาเสริมวิชาการลำปาง
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54322502
เปิดปกติ
23
ลานนาภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 054319090-1
เปิดปกติ
24
บ้านดนตรีลำปาง
ศิลปะและกีฬา
เมืองลำปาง ลำปาง 54323481
เปิดปกติ
25
กวดวิชาเสริมหลักสูตรลำปางพัฒนาการ
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54,318,728,054,318,700
เปิดปกติ
26
กวดวิชาเรืองฤทธิ์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54221694
เปิดปกติ
27
ดนตรียามาฮ่าลำปาง
ศิลปะและกีฬา
เมืองลำปาง ลำปาง 54,323,016,054,218,700
เปิดปกติ
28
กวดวิชาโล่เงิน
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54224755
เปิดปกติ
29
กวดวิชาอัมพร
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 54222039
เปิดปกติ
30
กวดวิชาบ้านคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เสริมงาม ลำปาง 081-7465337
หยุดสอน
31
กัณหะสิริอนุสรณ์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
32
กวดวิชาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาเพ็งใย
กวดวิชา
แจ้ห่ม ลำปาง 054-271153
เปิดปกติ
34
เสริมวิชาการลำปาง
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
35
แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
36
ราชภิรมย์บริรักษ์ ลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง
เลิกกิจการ
37
ชานนกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เลิกกิจการ
38
กวดวิชาณฐอร
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
39
กวดวิชาบ้านพี่บอล
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
40
เสริมวิชาการและคอมพิวเตอร์พัชรภูมิ
เกาะคา ลำปาง 054-327545
เลิกกิจการ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ] 241 [ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024