Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อุตรดิตถ์บริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
2
พี เค ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-413069
เลิกกิจการ
3
กวดวิชาโฟกัสฟิสิกส์
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
4
เสริมสวยสไตล์ลิสต์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เลิกกิจการ
5
พัฒนาอาชีพอุตรดิตถ์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 09-9573593
เลิกกิจการ
6
บุญนิธิรัตนกร
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 412552
เลิกกิจการ
7
เสริมสวยดวงพร
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-448268
เลิกกิจการ
8
สอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้านัฐดา
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-412224
เลิกกิจการ
9
เจษฎาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 441405
เลิกกิจการ
10
อุตรดิตถ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 56411792
เปิดปกติ
11
ธุรกิจบัณฑิตศึกษา
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 414820
เลิกกิจการ
12
บุญนิธิเทคนิคอาชีพ
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-413891
เลิกกิจการ
13
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตรดิตถ์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 444478-80
เลิกกิจการ
14
ศิลาอาสน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เลิกกิจการ
15
เสริมสวยคุณม็อก
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-441290
เปิดปกติ
16
ช่างเทคนิคอุตรดิตถ์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 440,339,412,804
เลิกกิจการ
17
คอมพิวเตอร์ตรอน
วิชาชีพ
ตรอน อุตรดิตถ์ 17865533
เลิกกิจการ
18
นัฎฐพรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ตรอน อุตรดิตถ์ 09-8393238
เปิดปกติ
19
เสริมสวยทัศนีย์
วิชาชีพ
ท่าปลา อุตรดิตถ์ 055-406056
เลิกกิจการ
20
น้ำปาดคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
น้ำปาด อุตรดิตถ์ 481228
เลิกกิจการ
21
ดำรงค์วิทย์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พิชัย อุตรดิตถ์ 056421239 ,056421841
เปิดปกติ
22
ทิพวรรณพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ลับแล อุตรดิตถ์ 55431504
เลิกกิจการ
23
เปี่ยมเมธีวิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 411224
เลิกกิจการ
24
ดนตรีไทยมาร์ท
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-411602
เปิดปกติ
25
ดนตรียามาฮ่าอุตรดิตถ์
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 56411190
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาตึกชมพู
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-440725
เปิดปกติ
27
รัชดาวิทยา อุตรดิตถ์
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-403311
เลิกกิจการ
28
กวดวิชาพัชรวิทญ์
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-403147
เปิดปกติ
29
กวดวิชา ไฮ สปีด ไอ คิว
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-442827
เลิกกิจการ
30
สอนภาษาและกวดวิชา ยู อี ซี
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-416143
เปิดปกติ
31
กวดวิชาดิฟเฟอร์คลัป
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
32
อภิญญา เอ็ดดูเคชั่น
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
33
สอนคอมพิวเตอร์ ไอที จีเนียส
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
34
กวดวิชาสมองคม
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55407602
เปิดปกติ
35
เทพพิทักษ์วิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม4
เมืองแพร่ แพร่ 54522086
เปิดปกติ
36
อนุบาลเพ็ญรัต
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองแพร่ แพร่ 54511431
เปิดปกติ
37
มารดาอุปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองแพร่ แพร่ 54511988
เปิดปกติ
38
อนุบาลภรณ์กมล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองแพร่ แพร่ 54521385
เปิดปกติ
39
อนุบาลเพลินจิต
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองแพร่ แพร่ 54523152
เปิดปกติ
40
อนุบาลเลิศศิริ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองแพร่ แพร่ 54533952
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ] 243 [ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024