Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลน้ำทอง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองแพร่ แพร่ 54627177
เปิดปกติ
2
เจริญราษฎร์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองแพร่ แพร่ 54511051
เปิดปกติ
3
อนุบาลร้องกวาง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ร้องกวาง แพร่ 54648413
เปิดปกติ
4
อนุบาลศรีดวงแก้ว
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ลอง แพร่ 54583268
เลิกกิจการ
5
ระเบียบพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ลอง แพร่ 54581781
เปิดปกติ
6
อนุบาลผ่องศรี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ลอง แพร่ 54583090
เปิดปกติ
7
อนุบาลเทพกมล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ลอง แพร่ 54583562
เปิดปกติ
8
เทพนารี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
สูงเม่น แพร่ 54541740
ตรวจสอบสภาพ
9
อนุพงศ์พัชรินทร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
สูงเม่น แพร่ 54541652
เปิดปกติ
10
อนุบาลบ้านเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สูงเม่น แพร่
เปิดปกติ
11
เทพนารี แผนกประถมศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ม6
สูงเม่น แพร่ 54541740
ตรวจสอบสภาพ
12
เด่นไชยวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เด่นชัย แพร่ 54613296
เปิดปกติ
13
อนุบาลภาวนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เด่นชัย แพร่ 54613741
เปิดปกติ
14
อนุบาลธนารัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สอง แพร่ 54591186
เปิดปกติ
15
อนุบาลอำนวยพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สอง แพร่ 054642064-5
เลิกกิจการ
16
เจริญศิลป์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองแพร่ แพร่ 054511571 ต่อ 101
เปิดปกติ
17
สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เด่นชัย แพร่
เปิดปกติ
18
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
19
พัทธกมลพิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ลอง แพร่
เปิดปกติ
20
อนุบาลสานฝัน
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
สูงเม่น แพร่
เปิดปกติ
21
แพร่คณาวิทย์
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
22
อนุบาลธนาวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วังชิ้น แพร่
เปิดปกติ
23
กวดวิชาน้ำทอง
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่ 054-533302
เลิกกิจการ
24
กวดวิชารวมบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่ 09-7560936
เลิกกิจการ
25
กวดวิชาดรุณี
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่ 054-533361
เปิดปกติ
26
มาลินีกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
27
วิทย์รวี กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่ 054-531988
เปิดปกติ
28
กวดวิชาบ้านนายช่าง
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
29
เสริมความรู้บ้านตะกร้อ
กวดวิชา
สอง แพร่ 054-591380
เปิดปกติ
30
กวดวิชาพิมนวิทย์
กวดวิชา
สูงเม่น แพร่
เลิกกิจการ
31
รามบริบาลศาสตร์แพร่
วิชาชีพ
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
32
กวดวิชา อ.อัมพร - ณรงค์ เจนแพทย์
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
33
เดอะ เบรน แพร่
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
34
พรดาภา
วิชาชีพ
เมืองแพร่ แพร่
เลิกกิจการ
35
ดาราการดนตรี แพร่
ศิลปะและกีฬา
เมืองแพร่ แพร่ 882674215
เปิดปกติ
36
กวดวิชากรีนเลิร์นนิ่ง
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
37
กวดวิชาภัทรสวรรณ
กวดวิชา
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
38
จันทร์เพ็ญการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองแพร่ แพร่ 054620399 ,01-9538569
เปิดปกติ
39
จำนงพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองแพร่ แพร่ 54511217
เปิดปกติ
40
ประภัสสรพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองแพร่ แพร่ 054-511538
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ] 244 [ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024