Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นวดแผนไทยสยาม
วิชาชีพ
ท่าวังผา น่าน 089-7299170
เปิดปกติ
2
เวียงสาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เวียงสา น่าน 54,781,639,054,752,200
เปิดปกติ
3
พีระการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เวียงสา น่าน 54781602
เปิดปกติ
4
กุลหทัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เวียงสา น่าน 54781431
เปิดปกติ
5
นันทันดรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เวียงสา น่าน 054-752359
เปิดปกติ
6
เชียงกลางพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เชียงกลาง น่าน
เลิกกิจการ
7
รัชดาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เชียงกลาง น่าน 54797055
เลิกกิจการ
8
ชนกนาถพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เชียงกลาง น่าน
เลิกกิจการ
9
สอนคอมพิวเตอร์อำเภอสันติสุข
วิชาชีพ
สันติสุข น่าน
เปิดปกติ
10
นาฎศิลป์สุนันทา
ศิลปะและกีฬา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
11
ดนตรีแฟนตาเซีย
ศิลปะและกีฬา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
12
ดนตรีเสริมปัญญา
ศิลปะและกีฬา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
13
จีเนียสพลัส กวดวิชา
กวดวิชา
ปัว น่าน
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาคิงแมทส์น่าน
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
15
กวดวิชาธัญญ์ชยา เลินนิ่ง เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
16
เปรมประชาติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน 861165275
เปิดปกติ
17
พินิตประสาธน์
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองพะเยา พะเยา 54431371
เปิดปกติ
18
อนุบาลดรุณวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา 54412261
เปิดปกติ
19
บุญสิษฐ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา 54431288
เปิดปกติ
20
วัฒนาวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา 054413718, 054483001
เลิกกิจการ
21
ไชยพันธ์พงษ์พิทยา
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา 54480088
เปิดปกติ
22
อนุบาลบ้านสวนเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองพะเยา พะเยา 54482943
เปิดปกติ
23
พงศ์อัมพรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
จุน พะเยา 54459199
เปิดปกติ
24
สิรภัทรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เชียงคำ พะเยา
เลิกกิจการ
25
สาธิตวิทยาเชียงคำ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เชียงคำ พะเยา 54452420
เปิดปกติ
26
ปาณัทคุณา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เชียงคำ พะเยา 54,415,497,054,451,300
เปิดปกติ
27
ปิยมิตรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เชียงคำ พะเยา 54451785
เปิดปกติ
28
วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า1
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ดอกคำใต้ พะเยา 54419441
เปิดปกติ
29
ศรีชัยวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ดอกคำใต้ พะเยา 54491376
เปิดปกติ
30
นฤมลวิทยากร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
แม่ใจ พะเยา 54499235
เปิดปกติ
31
ประชาบำรุง
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองพะเยา พะเยา 54431026
เปิดปกติ
32
อนุบาลสุนทรารม
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
แม่ใจ พะเยา 54,424,111,071,929,000
เปิดปกติ
33
อนุบาลพรชนะวัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-อ2
เชียงคำ พะเยา 054 882079
เปิดปกติ
34
ศรีวิราชวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ดอกคำใต้ พะเยา
เลิกกิจการ
35
อนุบาลจำเนียรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
36
ปิยมาตย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
37
ไชยพันธ์พงษ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองพะเยา พะเยา 54480088
เลิกกิจการ
38
อนุบาลหฤทัยวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เชียงคำ พะเยา
เปิดปกติ
39
เชียงคำคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เชียงคำ พะเยา
เปิดปกติ
40
สอนภาษาญี่ปุ่น-จีน พะเยา
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54481767
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ] 247 [ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024