Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กิตติภูมิพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ดอกคำใต้ พะเยา 054-491571
เปิดปกติ
2
กวดวิชาอัจฉริยะบัณฑิต (โฮม เซ็นเตอร์)
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา 15955755
เปิดปกติ
3
พรพรรณคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา 054-416216
เลิกกิจการ
4
สอนภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
5
เสริมทักษะโฮซันนา
วิชาชีพ
ภูซาง พะเยา
เปิดปกติ
6
เจริญดีบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
7
สอนภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
8
ศักดิ์ดาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 19509641
เปิดปกติ
9
โสภณพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
10
ณัฐวัตร์พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54427231
เลิกกิจการ
11
ส.สารพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54427845
เปิดปกติ
12
เสริมสวยเอมอร
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
13
ธนกฤตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
14
เจษฎาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54412568
เปิดปกติ
15
เจ.เทควันโด้
ศิลปะและกีฬา
เมืองพะเยา พะเยา 054-480892
เปิดปกติ
16
เกษมสันต์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54427399
เปิดปกติ
17
สุทัศน์พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 13664419
เปิดปกติ
18
อุดมสุขธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
19
เสริมสวยยุพิน
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54428161
เปิดปกติ
20
วิชาชีพธานินทร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 054-445322
เปิดปกติ
21
สอนตัดเสื้อยุพิน
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54481711
เปิดปกติ
22
มาลัยพิมพ์ดีดสัมผัส-คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 054-480313
เปิดปกติ
23
สอนออกแบบและตัดเสื้อรสแก้ว
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54481948
เปิดปกติ
24
วังทองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54431666
เปิดปกติ
25
พะเยาเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 054-481689
เปิดปกติ
26
พะเยาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
27
บ้านต๋อมพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 054-458452
เลิกกิจการ
28
สี่แยกคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54484798
เปิดปกติ
29
จุนพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
จุน พะเยา 054459175 ,054420320
เปิดปกติ
30
ศูนย์การเรียนพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
จุน พะเยา 54459070
เปิดปกติ
31
สายัณต์พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา 54451075
เปิดปกติ
32
เชียงคำพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา 54451284
เลิกกิจการ
33
ศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงคำ
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา
เปิดปกติ
34
ศรีเพ็ญคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา 054-415349
เลิกกิจการ
35
พิมพ์ดีดวิทยา
วิชาชีพ
เชียงคำ พะเยา 54416515
เปิดปกติ
36
ดอกคำใต้พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ดอกคำใต้ พะเยา 54491334
เปิดปกติ
37
สุรัสวดีพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ดอกคำใต้ พะเยา
เปิดปกติ
38
พีรติกานต์พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ดอกคำใต้ พะเยา 54457098
เปิดปกติ
39
บรรจงพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ดอกคำใต้ พะเยา 54494308
เปิดปกติ
40
ณัฐจิตการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปง พะเยา 09-2626889
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ] 248 [ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024