Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศรีถ้อยพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
แม่ใจ พะเยา 54417252
เปิดปกติ
2
ปรัชญาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
แม่ใจ พะเยา 54417194
เปิดปกติ
3
สริญญาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ภูกามยาว พะเยา 98536415
เปิดปกติ
4
สุรพลพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ภูกามยาว พะเยา 54422473
เปิดปกติ
5
ดนตรีรักษ์เปียโน
ศิลปะและกีฬา
เมืองพะเยา พะเยา 054-412143
เปิดปกติ
6
ดนตรีสราญรมย์
ศิลปะและกีฬา
เมืองพะเยา พะเยา 54481298
เปิดปกติ
7
กวดวิชาวรศาสตร์
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา 054-485744
เปิดปกติ
8
กวดวิชารุ่งโรจน์พัฒนา
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา 054-482019
เปิดปกติ
9
พัฒนาวิชาการ
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา 054-31640
เปิดปกติ
10
กวดวิชาบ้านวิชาการ 1-2-3
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา 054-412395
เลิกกิจการ
11
กวดวิชาไทยถาวร
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
12
ดนตรีเกียรติมหาชัย
ศิลปะและกีฬา
เชียงคำ พะเยา 54451725
เปิดปกติ
13
เชียงคำลีลาศ
ศิลปะและกีฬา
เชียงคำ พะเยา 54451911
เลิกกิจการ
14
พะเยาบริบาลเวชรักษ์
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา 54431666
เปิดปกติ
15
ดนตรีเพราะเพลง
ศิลปะและกีฬา
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
16
กวดวิชาเคมี
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
17
สอนภาษาเทียนวิหาร
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
18
เอเซียคอมพิวเตอร์พะเยา
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
19
รัชดาวิทยาพะเยา
กวดวิชา
เมืองพะเยา พะเยา
เลิกกิจการ
20
สุขวิเศษธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
21
รามบริรักษ์พะเยา
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เลิกกิจการ
22
เพชรสยามบริบาลศาสตร์ เชียงคำ
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เปิดปกติ
23
รามบริบาลศาสตร์ พะเยา
วิชาชีพ
เมืองพะเยา พะเยา
เลิกกิจการ
24
ศิลปะพิมพ์ศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เชียงคำ พะเยา
เปิดปกติ
25
เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53705218
เปิดปกติ
26
เชียงรายวิทยาคม
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงราย เชียงราย 53,711,320,053,712,800
เปิดปกติ
27
ปิติศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองเชียงราย เชียงราย 53750888
เปิดปกติ
28
อนุบาลร่วมใจ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53713318
เปิดปกติ
29
อนุบาลฉัตรมงคล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53,793,113,053,702,800
เปิดปกติ
30
อนุบาลอำไพ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 053758294-5
เปิดปกติ
31
อนุบาลพรรณี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53746870
เปิดปกติ
32
อนุบาลบ้านเด็กเชียงราย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53747096
เปิดปกติ
33
มารีย์รักษ์เชียงราย
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53717849
เปิดปกติ
34
กองพัทบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53758564
เปิดปกติ
35
บัณฑิตศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเชียงราย เชียงราย 53711188
เปิดปกติ
36
สันติวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเชียงราย เชียงราย 53,713,497,053,713,300
เปิดปกติ
37
คริสเตียนไพศาลศาสตร์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองเชียงราย เชียงราย 53674103
เปิดปกติ
38
อนุบาลกุลภัสสร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเชียงราย เชียงราย 053756315-6
เปิดปกติ
39
อนุบาลหทัยชนก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 53662142
เปิดปกติ
40
อนุบาลศุภลักษณ์
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เวียงชัย เชียงราย 12885204
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ] 249 [ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024