Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศศิภา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02-9931177, 02-9934446
เปิดปกติ
2
อนุบาลบ้านสนุกคิด
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-7282238-9
เปิดปกติ
3
ปิยพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-8098131-5
เลิกกิจการ
4
ปรีดาวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5654558, 089-9203643
เปิดปกติ
5
ปัญโญทัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-7920672,02-7920670
เปิดปกติ
6
อนุบาลธนาทิพย์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-9367663
เปิดปกติ
7
อนุบาลสิริวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9194367
เลิกกิจการ
8
ราชานุชิต
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-3198201-3
เปิดปกติ
9
อนุบาลพุทธรักษาพิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9482148
เปิดปกติ
10
อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
อนุบาลอุมาร์ศิริ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-9895752
เปิดปกติ
12
บางกอกแอ๊ดเวนต์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9564250-1
เปิดปกติ
13
กระจ่างวิทย์
อ1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
หลวงแพ่งกงฮัก
สามัญศึกษา
ป.1-ป.4
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
กมลศึกษา
สามัญศึกษา
ป.1-ป.7
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ลาดกระบังวิทยา
สามัญศึกษา
ป.1-ป.4
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
ราชโกษาพิทยา
สามัญศึกษา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
กุลบุตรวิทยาคาร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
อารีผดุงวิทย์
สามัญศึกษา
ป.1-ม.3
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
อนุบาลธนาธร
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
อนุบาลนกน้อย
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
อังคณานุบาล
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
อนุบาลบรรณรังสี
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
วุฒิวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ศรีคณิตศาสตร์
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
อนุบาลเทพเสนา
สามัญศึกษา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
ศิริวงศ์
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
อนุบาลสดใส
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
ศิริทรรศน์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
ศิริวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
อนุบาลมาลาทิพย์
สามัญศึกษา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
อนุบาลสุขเจริญ
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
อนุบาลศิริสาคร
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
อนุบาลศานติศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
อนุบาลบุณยนัทที
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
อนุบาลบริรักษ์
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
อนุบาลบ้านป้อมเปาะ
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อนุบาลบุญศรีอนุเคราะห์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
อนุบาลธรรมนูญวิทยา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
อนุบาลประภัสสร
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024