Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พัฒนาอาชีพ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-712788
เปิดปกติ
2
เสริมสวยดวงดาว
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53713423
เลิกกิจการ
3
พะเยาเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53793018
เลิกกิจการ
4
เสริมสวยจันทร์จิรา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-713994
เลิกกิจการ
5
กวดวิชา เอส เอ็ม ซี สคูลออนไลน์
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-678041
เปิดปกติ
6
กมลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53711019
เลิกกิจการ
7
สอนตัดเสื้อบัวระพี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53713557
เลิกกิจการ
8
สอนตัดเสื้ออารีย์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53713733
หยุดสอน
9
นักออกแบบทรงผมเทวี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53712321
เลิกกิจการ
10
วิชาชีพกมลศิริ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53746312
เลิกกิจการ
11
ไทยธนาเทคนิค
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53774717
เปิดปกติ
12
เชียงรายคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53712538
เลิกกิจการ
13
ก้าวหน้าพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53793018
เลิกกิจการ
14
รัตนผลคอมพิวเตอร์เชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53715650
เลิกกิจการ
15
สหนครคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53714790
เลิกกิจการ
16
สอนตัดเสื้อศิรินทิพย์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-712659
ตรวจสอบสภาพ
17
ปิยะฉัตรวิทยา
วิชาชีพ
เวียงชัย เชียงราย 53769012
เปิดปกติ
18
วิไลรัตน์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
เวียงชัย เชียงราย 53662341
เลิกกิจการ
19
บุญเรืองพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เชียงของ เชียงราย 53783605
เลิกกิจการ
20
ศิริโยนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เชียงของ เชียงราย 53918153
เปิดปกติ
21
ธนพรรษพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เปิดปกติ
22
จุฬาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เปิดปกติ
23
บริหารธุรกิจวิชาชีพเทิง
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เลิกกิจการ
24
ภิรมย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย 53795230
เปิดปกติ
25
เทิงพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย 053-796166
เปิดปกติ
26
อาชีวศึกษาพานธานี
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53658917
หยุดสอน
27
บริหารธุรกิจวิชาชีพพาน
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53722769
หยุดสอน
28
พานส่งเสริมวิทยาการ
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53721862
ตรวจสอบสภาพ
29
เสริมสวยจันจิรา-อภิญญา
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53659219
เปิดปกติ
30
ธุรกิจพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53721186
เลิกกิจการ
31
พานพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53722416
ตรวจสอบสภาพ
32
เสริมสวยกนกพรรณ
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53658734
เลิกกิจการ
33
สอนตัดเสื้อบัวเนียม
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53721090
เลิกกิจการ
34
อาชีวศึกษายอดชาย
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 053-722494
เลิกกิจการ
35
สันกองพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พาน เชียงราย 53957253
ตรวจสอบสภาพ
36
ป่าแดดพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ป่าแดด เชียงราย 53761037
เลิกกิจการ
37
บริหารธุรกิจวิชาชีพป่าแดด
วิชาชีพ
ป่าแดด เชียงราย
เลิกกิจการ
38
ไทยธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53771204
เปิดปกติ
39
พลอยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53772709
เปิดปกติ
40
แสงอรุณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แม่จัน
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53,771,204,053,671,600
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ] 253 [ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024