Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
แสงอรุณพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์แม่จัน
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53,771,204,053,671,600
เปิดปกติ
2
บัวเลียมพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53918407
เปิดปกติ
3
สามารถคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53664543
เลิกกิจการ
4
แม่จันพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 053771460 , 053653369
ตรวจสอบสภาพ
5
เสริมสวยสุนันท์
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53771582
เปิดปกติ
6
คอมพิวเตอร์เทคนิค
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53665327
เปิดปกติ
7
สุวรรณพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่จัน เชียงราย 53772018
เปิดปกติ
8
เกาะช้างพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย 53675056
เปิดปกติ
9
แม่สายพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย 53644427
เปิดปกติ
10
นันท์ชัยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
ตรวจสอบสภาพ
11
แม่สายมายคอม
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย 53642290
เปิดปกติ
12
แม่สายคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย 53642283
เปิดปกติ
13
เสริมสวยดวงฤทัย
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย 53647060
เปิดปกติ
14
แม่สรวยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่สรวย เชียงราย 53656307
ตรวจสอบสภาพ
15
กวงฟูวิทยาคม
วิชาชีพ
แม่สรวย เชียงราย 053-760144
เปิดปกติ
16
อาทิตยากรพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
พญาเม็งราย เชียงราย 53672227
เลิกกิจการ
17
บ้านพญาคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
พญาเม็งราย เชียงราย 53959095
เลิกกิจการ
18
เม็งรายพิมพ์ดีดสัมผัสและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พญาเม็งราย เชียงราย 53,595,253,053,799,100
เปิดปกติ
19
รัชดาพรพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พญาเม็งราย เชียงราย 053-959065,081-2898437
เปิดปกติ
20
ธีราสินทร์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เวียงแก่น เชียงราย 19522097
เลิกกิจการ
21
บ้านเหล่าพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
เลิกกิจการ
22
มงคลลีลาศ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
23
ดนตรีศรีชมชื่น
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
หยุดสอน
24
ดนตรีสยามกลการ เชียงราย
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-714485
เปิดปกติ
25
ดนตรีเชียงราย
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย 53746055
ตรวจสอบสภาพ
26
กวดวิชาเชียงรายเสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053756530-1
เลิกกิจการ
27
กวดวิชาประภาวิทย์
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 53756242
หยุดสอน
28
รัชดาวิทยาเชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-742013-4
เปิดปกติ
29
สอนเสริมแม่จัน
กวดวิชา
แม่จัน เชียงราย 53771179
เลิกกิจการ
30
แม่จันวิชาการ
กวดวิชา
แม่จัน เชียงราย 53771199
ตรวจสอบสภาพ
31
ดนตรีแต่งฝัน
ศิลปะและกีฬา
แม่สาย เชียงราย 15306589
เปิดปกติ
32
เสริมสวยปราณี
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
33
วิชาชีพแม่สาย
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
ตรวจสอบสภาพ
34
เชียงรายแพทย์แผนไทย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 081-2888939
เปิดปกติ
35
กวดวิชาพัฒนศึกษา
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-719609
เปิดปกติ
36
กวดวิชาสี่เหล่าทัพ
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-701134
เปิดปกติ
37
สอนภาษาบานาบัส
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
หยุดสอน
38
กวดวิชาสรรพปัญญา
กวดวิชา
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
39
พัฒนาภาษา ภาคเหนือ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-767578
เลิกกิจการ
40
ศรินรัตน์ การบริบาลอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-767567
หยุดสอน

Total 18529 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ] 254 [ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024