Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุศิษย์วิทยา 3
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 56511299
เปิดปกติ
2
อนุบาลอนุศิษย์วิทยา 2
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 56512821
เลิกกิจการ
3
พิทักษ์ศิษย์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 56511495
เปิดปกติ
4
อุทัยวิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 56520351
เปิดปกติ
5
อนุบาลรจนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ทัพทัน อุทัยธานี 056541040,09-8593794
เปิดปกติ
6
ทองประสาทเวทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หนองฉาง อุทัยธานี 56531101
เปิดปกติ
7
อนุบาลสีฟ้า
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านไร่ อุทัยธานี 17,359,386,056,539,000
เปิดปกติ
8
จตุพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านไร่ อุทัยธานี 56539223
เปิดปกติ
9
อนุบาลรัศมี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านไร่ อุทัยธานี
เปิดปกติ
10
อุทัยธรรมนุวัตรวิทยา
การศึกษาสงเคราะห์
ม3-ม6
หนองฉาง อุทัยธานี
เปิดปกติ
11
พระสุธรรมยานเถระวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
12
สีฟ้าพัฒนวิทย์
สามัญศึกษา
ป1-ป6
บ้านไร่ อุทัยธานี 56539063
เปิดปกติ
13
อนุบาลศรีลานสัก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ลานสัก อุทัยธานี 56522123
เปิดปกติ
14
กวดวิชาอุทัยธานีสวน 200 ปีติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
15
กวดวิชาประภาสะวัต
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
16
สมาร์ทแอนด์สมายล์อุทัยธานี
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
17
วิชั่นเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
18
อุทัยธานีบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาอัจฉริยะอาเซียน
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เปิดปกติ
20
สะแกกรังคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
21
อุทัยธานีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
22
จักรวาลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
23
การบริบาลเด็กและผู้สูงวัยปางนเรศวร์
วิชาชีพ
บ้านไร่ อุทัยธานี
เลิกกิจการ
24
พัฒนาปัญญาอุทัยธานี
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
25
ซายด์เซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาวันเฉลิม
กวดวิชา
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลิกกิจการ
27
มนัสหทัยคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาชีพ
หนองฉาง อุทัยธานี
เลิกกิจการ
28
จงสวัสดิ์เจริญวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711975
เปิดปกติ
29
วัฒนศิริวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55796154
เปิดปกติ
30
เพ็ชระศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55799223
เปิดปกติ
31
วรนาถวิทยากำแพงเพชร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711727
เปิดปกติ
32
กาญจนะศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55714250
เปิดปกติ
33
เจริญสุขอุดมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55712426
เปิดปกติ
34
องอาจวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55712242
เลิกกิจการ
35
อนุบาลวาริน
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55712912
เปิดปกติ
36
อนุบาลอุทิศศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055712523, 095444928
เปิดปกติ
37
อนุบาลจุฬารัตน์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711487
เปิดปกติ
38
ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55713309
เปิดปกติ
39
อนุบาลภู่ขจร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55713765
เปิดปกติ
40
อนุบาลไอรฎา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55739121
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ] 261 [ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024