Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลเบญจมาศ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
สวรรคโลก สุโขทัย 55641699
เปิดปกติ
2
ป้วยมิ้ง
สามัญศึกษา
ป1-ป6
สวรรคโลก สุโขทัย 55641584
เปิดปกติ
3
กวางวา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
สวรรคโลก สุโขทัย 55623363
เปิดปกติ
4
สายใยรักษ์จังหวัดสุโขทัย
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55620508
เลิกกิจการ
5
เบสิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 055-689264
เลิกกิจการ
6
ศรีสำโรงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีสำโรง สุโขทัย
เลิกกิจการ
7
ดนตรีสากลจังหวัดสุโขทัย
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
8
ส่งเสริมจราจรสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
9
ศรีสัชนาลัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
เลิกกิจการ
10
กวดวิชามาสเตอร์สำราญ
กวดวิชา
สวรรคโลก สุโขทัย
เลิกกิจการ
11
พราว เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
สวรรคโลก สุโขทัย
เปิดปกติ
12
เสริมสวยโมเดิร์น
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
13
แมทธิวอิงลิชสคูล
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาบ้านเคมี
กวดวิชา
สวรรคโลก สุโขทัย
เปิดปกติ
15
สุโขทัยพิมพ์ดีดการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055-611706
เปิดปกติ
16
เสริมสวยสุนิสาตัดเย็บเสื้อผ้าและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55611329
เปิดปกติ
17
เสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้าสุขธนา
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เลิกกิจการ
18
สอนตัดเสื้อเบญจรัตน์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 613453
เปิดปกติ
19
สอนตัดเสื้อเสริมสวยระย้า
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055-697419
เลิกกิจการ
20
เสริมสวยนาคทอง
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055-611595
เลิกกิจการ
21
สอนตัดเสื้อพรพิศ
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 611722
เปิดปกติ
22
สุโขทัยการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55611121
เลิกกิจการ
23
สายธรรมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55611947
เลิกกิจการ
24
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สุโขทัย
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55612234
เลิกกิจการ
25
สุโขทัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 55611424
เปิดปกติ
26
สุโขทัยสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย 14749987
เลิกกิจการ
27
สอนตัดเสื้อพลอยศรี
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 055-643900
เลิกกิจการ
28
สอนดัดผมและตัดเสื้อรุ่งนภา
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 055-641677
เลิกกิจการ
29
อนุสรณ์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 55641387
เปิดปกติ
30
ปาจารีย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 55642469
เลิกกิจการ
31
วันวิสาข์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 55641524
เลิกกิจการ
32
คิว - โอ เอ คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สวรรคโลก สุโขทัย 055643800-1
เลิกกิจการ
33
เสริมสวยเดือนเด่น
วิชาชีพ
ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 55659168
เปิดปกติ
34
พิบูลย์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 055-659344
เลิกกิจการ
35
สอนตัดเสื้อเสริมสวยชฎาพร
วิชาชีพ
ศรีสำโรง สุโขทัย 084-1785396
เปิดปกติ
36
นิสิตวิทยา
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
37
รัชดาวิทยา สุโขทัย
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เลิกกิจการ
38
อินเตอร์คอมพิวเตอร์สุโขทัย
วิชาชีพ
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เลิกกิจการ
39
คิดดีสุโขทัย
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
40
จินตคณิตสุโขทัย
กวดวิชา
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ] 265 [ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024