Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กองทัพบกอุปถัมภ์ สารวิทยา
สามัญศึกษา
ป.1-ป.6
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
เชษฐบุตรพิทยา
สามัญศึกษา
อ.
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
เชษฐบุศย์
สามัญศึกษา
อ.
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
ดรุณนิเวสน์
สามัญศึกษา
อ.-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
ดรุณีวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
ดรุณีวิทยาแผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ดารินอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ท่าเรือวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
ดุสิตพิทยา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ทองสุโชติ
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ปราสาทเวสร์วิทยา
สามัญศึกษา
ป.1-ป.4
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ประจวบบูรณะศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
ประจวบบูรณะ
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
บุนนาคศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
บุญศรีโรจน์วิทยา
สามัญศึกษา
อ.1-ป.4
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ปัญญาวุธ
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
พงษ์เวชอนุสรณ์บางจาก
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
พงษ์เวชอนุสรณ์
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
พรวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
พัชรศิลป์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
พิสนท์สุขการ
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
เพียรพิจารณ์วิทยุ
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
มงคลศึกษา
สามัญศึกษา
ป1
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
เนื่องวิทยา (เจนวิทยะศึกษา)
สามัญศึกษา
ป.1-ป.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
นิเวศน์วิทยา
สามัญศึกษา
ป.5-ม.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ไทยเวสน์ศึกษา
สามัญศึกษา
ป.1-ป.4
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
ยาสูบวิทยานุเคราะห์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
ยุคลธร
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
นวลจันทร์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
รวิวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
โรจน์เสรีวิทยา
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
ลุยงอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
เพ็ญวัฒนศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
วีระผลวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
พันส.ศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
พัฒนาบางเขน
สามัญศึกษา
ป.1-ม.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
วิตรวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
วรางคณา
สามัญศึกษา
อ1
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
วาทิตศึกษา
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
บุตรข้าราชการกองทัพบก
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024