Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาที ฌ ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
2
กวดวิชาพิจิตรวิชาการสมาร์ท แคมปัสตะพานหิน
กวดวิชา
ตะพานหิน พิจิตร
เปิดปกติ
3
กวดวิชาเคมพี่นก พิจิตร
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
4
กวดวิชาวราศาสตร์
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
5
สมิทธิการ
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร 56,652,070,056,656,100
เลิกกิจการ
6
ช่างกลพิจิตร
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56611498
เปิดปกติ
7
สอนตัดเสื้อทวีภรณ์
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56613724
เปิดปกติ
8
วิชาชีพสุริยะพิจิตร
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56611794
เลิกกิจการ
9
พิจิตรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56650593
เลิกกิจการ
10
ภัทรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 612703
เปิดปกติ
11
พิจิตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56651000
เปิดปกติ
12
สอนภาษาสายรุ้ง
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56614963
เปิดปกติ
13
เสริมสวยนุสรา
วิชาชีพ
เมืองพิจิตร พิจิตร 56611348
เปิดปกติ
14
การช่างสตรีศรียุพิน
วิชาชีพ
ตะพานหิน พิจิตร 56621649
เปิดปกติ
15
ชื่นนิยมพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ตะพานหิน พิจิตร 56621186
เปิดปกติ
16
ตะพานหินคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ตะพานหิน พิจิตร 56621489
เปิดปกติ
17
สอนตัดเสื้อสุภะรัตน์ดีไซน์
วิชาชีพ
ตะพานหิน พิจิตร 56624080
เปิดปกติ
18
กวดวิชาศุภลักษณ์
กวดวิชา
ทับคล้อ พิจิตร 056641833,056-641366
เปิดปกติ
19
ประมวลเขาทรายพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ทับคล้อ พิจิตร 56668088
เปิดปกติ
20
นพรัตน์พิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ทับคล้อ พิจิตร 56649153
เปิดปกติ
21
กวดวิชาพิจิตรวิชาการ
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
22
รัชดาวิทยา พิจิตร
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
23
ปัญญาวุฒบริบาล
วิชาชีพ
พิจิตร
เปิดปกติ
24
กวดวิชาธามแอนท๊อปเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร
เปิดปกติ
25
กวดวิชาบ้านคุณหมิง
กวดวิชา
เมืองพิจิตร พิจิตร 083-956-7389
เปิดปกติ
26
ประสิทธิ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56711465
เปิดปกติ
27
โฆษิตวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56,748,356,056,748,000
เปิดปกติ
28
สำราญราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56721236
เปิดปกติ
29
โลมนิลวงศ์อนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56771042
เปิดปกติ
30
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56721535
เปิดปกติ
31
วัชรชัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56,721,320,056,721,300
เปิดปกติ
32
อนุบาลดินสอสี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 056720805-6
เลิกกิจการ
33
กิตติพิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ชนแดน เพชรบูรณ์ 056-769455
เปิดปกติ
34
เสรีศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
ชนแดน เพชรบูรณ์ 56761173
เปิดปกติ
35
ดงขุยวิริยานุสรณ์
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ชนแดน เพชรบูรณ์ 56769015
เปิดปกติ
36
เซนต์มารีอา ชนแดน
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ชนแดน เพชรบูรณ์ 56761608
เปิดปกติ
37
ผดุงวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 56701156
เปิดปกติ
38
เมตตาศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 56701530
เปิดปกติ
39
พอจิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 56824510
เปิดปกติ
40
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 56701220
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ] 270 [ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024