Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ปัญญารัตนบดี
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
2
สอนภาษาและกวดวิชาภาษาอังกฤษครูแสตมป์
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
3
กวดวิชาติวเตอร์ล้ำ
กวดวิชา
หล่มสัก เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
4
อัตคณิตศึกษา
กวดวิชา
หล่มสัก เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
5
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อี ซี ซี เพชรบูรณ์
วิชาชีพ
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 056-725737-8
เปิดปกติ
6
กวดวิชาบ้านภาษา
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
7
ศิริลักษณ์
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 056-7119001 056-725518
เปิดปกติ
8
ปรีชาญาณกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
9
กวดวิชาติวเตอร์จีเนียส
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
10
กวดวิชาต้นไทร
กวดวิชา
บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
11
สอนมวยไทยเพชรเจริญ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 056 713126
เปิดปกติ
12
สีทองติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
13
กวดวิชาพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สมาร์ทวัน
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
14
กวดวิชาเพชรบูรณ์
กวดวิชา
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56744068
เปิดปกติ
15
เพชรบูรณ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56720056
เปิดปกติ
16
สุรสีห์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 56741517
เปิดปกติ
17
สอนคอมพิวเตอร์วิชชากร
วิชาชีพ
ชนแดน เพชรบูรณ์ 56761438
เปิดปกติ
18
เทียบไทยภักดี
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์
เลิกกิจการ
19
จารุวิทย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-702880
เปิดปกติ
20
ภูริพันธ์พิมพ์ดีดและอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 56701407
เลิกกิจการ
21
หล่มสักคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056702411-2
เลิกกิจการ
22
ฐานปัญญา
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-702553
เปิดปกติ
23
สุภาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 56781070
เลิกกิจการ
24
เสริมสวยสุกัญญา
วิชาชีพ
บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 56731040
เลิกกิจการ
25
อนุวัติคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 56731334
เลิกกิจการ
26
เพชรบูรณ์บริบาล
วิชาชีพ
หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-704894
เปิดปกติ
27
เพชรศึกษาการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เปิดปกติ
28
พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337147
เปิดปกติ
29
ดรุณาราชบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337154
เปิดปกติ
30
นารีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337007
เปิดปกติ
31
สุริยวงศ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337255
เปิดปกติ
32
กองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337455
เปิดปกติ
33
อนุบาลภัททณี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32321747
เลิกกิจการ
34
อนุบาลชูใจ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32337830
เลิกกิจการ
35
กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32391073
เปิดปกติ
36
อนุบาลธรรมนิตย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองราชบุรี ราชบุรี 2337559
เปิดปกติ
37
ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32314763
เปิดปกติ
38
ดำเนินวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32254869
เปิดปกติ
39
อภิบาลกุลบุตร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32241104
เลิกกิจการ
40
พัชรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32254100
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ] 272 [ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024