Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
วันทามารีอา ราชบุรี
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 03236010-1
เปิดปกติ
2
อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32346105
เปิดปกติ
3
ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32245250
เปิดปกติ
4
อุดมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211176
เปิดปกติ
5
ดุสิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211260
เปิดปกติ
6
เทพวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32291202
เปิดปกติ
7
เทพินทร์พิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32299045
เปิดปกติ
8
บ้านโป่งวิทยาคม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32221470
เปิดปกติ
9
วังตาลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32,287,116,032,287,500
เปิดปกติ
10
อนุบาลสุชาดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านโป่ง ราชบุรี 12901020
เปิดปกติ
11
นารีวุฒิ
สามัญศึกษา
อ1-ม6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211675
เปิดปกติ
12
วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211701
เปิดปกติ
13
สารสิทธิ์พิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
บ้านโป่ง ราชบุรี 32301170
เปิดปกติ
14
ธีรศาสตร์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32221237
เปิดปกติ
15
บุญชิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32200681
เปิดปกติ
16
เพ็ญวิวัฒน์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32200246
เลิกกิจการ
17
ฮกเฮง
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211932
เปิดปกติ
18
ราษฎร์บำรุงวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพธาราม ราชบุรี 32233787
เปิดปกติ
19
อนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา"
สามัญศึกษา
อ1-อ3
โพธาราม ราชบุรี 32375542
เปิดปกติ
20
มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
โพธาราม ราชบุรี 32355254
เปิดปกติ
21
ธารพระพรวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
โพธาราม ราชบุรี 32233661
เปิดปกติ
22
แย้มวิทยการ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพธาราม ราชบุรี 32231336
เปิดปกติ
23
สมศักดิ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพธาราม ราชบุรี 32231697
เปิดปกติ
24
เจี้ยไช้
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพธาราม ราชบุรี 32355276
เปิดปกติ
25
อนุบาลรุ่งอรุณวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ปากท่อ ราชบุรี 32281287
เปิดปกติ
26
ธรรมจารินีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ปากท่อ ราชบุรี 32281058
เปิดปกติ
27
เรืองวิทย์พระหฤทัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วัดเพลง ราชบุรี 32399278
เปิดปกติ
28
ออกแบบทรงผมธันวารัตน์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-310222
เปิดปกติ
29
เมืองราชบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 089-6645765
เลิกกิจการ
30
ราชบุรี ไอซีที
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เลิกกิจการ
31
เมืองราชบริบาล
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-315374
เปิดปกติ
32
ผดุงสิทธิ์สอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
จอมบึง ราชบุรี 032-261934
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาธนวรรณ
กวดวิชา
โพธาราม ราชบุรี 032-389296
เปิดปกติ
34
กวดวิชามาริลิน
กวดวิชา
โพธาราม ราชบุรี 032-233917
เปิดปกติ
35
สอนภาษาและคอมพิวเตอร์บ้านสมอง
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
36
กวดวิชา ซีไอซี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
37
สอนตัดเสื้อคัมภีร์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
38
กวดวิชาบ้านปริตา
กวดวิชา
บ้านโป่ง ราชบุรี
เปิดปกติ
39
จรรยภัทร์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชา เอสอีซี
กวดวิชา
โพธาราม ราชบุรี
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ] 273 [ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024