Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สุริยาศึกษานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ.1-ป.7
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
สุริยาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
3
สรการฤทธิรณ
สามัญศึกษา
อ.1-ป.7
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
สิริศุภนิมิต
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
อนุบาลสายฝน
สามัญศึกษา
อ.1-อ.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
อนุบาลศีลธรรมศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
บรรจงวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
อนุบาลศรภ.อุปถัมป์
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
ชาคริตวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ศุขศึกษา
สามัญศึกษา
ป1
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
อนุบาลรังษิรัตน์
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ศรีสมบูรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
อนุบาลระเบียบศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
สามมิตร
สามัญศึกษา
ป1
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
อนุบาลยุวรังสี
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
สายทิพย์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
บัญญาอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
ปานะพันธ์แผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
สายทิพย์พิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
สุกิจวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
อนุบาลเมืองทองนิเวศน์ 1
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
อนุบาลเพื่อนเด็ก
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
อนุบาลไทยสุริยะ
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
อนุบาลพิมพ์พิไล
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
อนุบาลปัญนภา
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
อนุบาลบุญศรีโรจน์
สามัญศึกษา
อ.1-อ.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
สุขุมวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
สุจิตรวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
อนุบาลบุณยรัต
สามัญศึกษา
อ.1-อ.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
เสาวณิตวิทยาคาร
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
อนุบาลนาควิทยา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
อนุบาลธรรมสารศึกษา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
ภาสะพงษ์
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
อนุบาลดรุณศาสตร์
สามัญศึกษา
อ.1-อ.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
อนุบาลจินตนา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
สังขจันทร์วิทยา (สาครผดุงศิษย์)
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
อนุบาลกุมารีการุณย์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อนุบาลเกษแก้ว
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
อนุบาลจิระพันธุ์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
อนุบาลเจริญใจ
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024