Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีสยามนครศรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075346153, 075356078
เปิดปกติ
2
นครพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75356041
เปิดปกติ
3
เหมมาลาการช่าง
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75342137
เลิกกิจการ
4
สหวิทย์เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075318620-1
เปิดปกติ
5
บุษบากร
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75342449
เปิดปกติ
6
ศิริวิทย์พิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75346431
เปิดปกติ
7
ธิดารัตน์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75347017
เปิดปกติ
8
สอนตัดเสื้อศิรินาถ
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75341655
เปิดปกติ
9
ประสิทธิ์สารพัดช่าง
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75341902
เปิดปกติ
10
สอนตัดเสื้อนัฏกานต์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75343540
เปิดปกติ
11
กรทิพย์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75323641
เปิดปกติ
12
เสริมสวยวิไลลักษณ์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075347556-7
เปิดปกติ
13
เสริมสวยแป้น สุ จินต์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075319679-80
เปิดปกติ
14
บุญญาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75343628
เปิดปกติ
15
สอนขับรถยนต์นครศรีธรรมราชกลการ
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75356223
เปิดปกติ
16
เสริมสวยมัณฑนา
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075356711 , 075314811
เปิดปกติ
17
คอมพิวเตอร์นครศรีธรรมราช
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75317550
เปิดปกติ
18
ภาษานานาชาติ ดี.ซี.ซี.
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0875411275, 0815376507
เปิดปกติ
19
สอนภาษาสากลผดุงวิทย์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
20
นครศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75315755
เปิดปกติ
21
สยามคอมพิวเตอร์และภาษานครศรีธรรมราช
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075317663-4
เลิกกิจการ
22
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์นครศรีธรรมราช
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75317577
เปิดปกติ
23
อิเล็กทรอนิกส์นครศรีธรรมราช
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
24
จิรัฎฐ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 18939918
เปิดปกติ
25
ภูวนาถสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
26
ภักดีศิริวิทย์
วิชาชีพ
ชะอวด นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
27
กวดวิชาบัณฑิต
กวดวิชา
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75421260
เปิดปกติ
28
เสริมทักษะภาคใต้
กวดวิชา
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75421126
เปิดปกติ
29
เสริมทักษะทุ่งสง
กวดวิชา
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75332449
เปิดปกติ
30
พิมพ์ดีดทุ่งสง
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75420908
เปิดปกติ
31
รัตนวดีการช่าง
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75411465
เปิดปกติ
32
พิมพ์ดีดประสานมิตร
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75411417
เปิดปกติ
33
เสริมสวยพรประภา
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75411631
เปิดปกติ
34
เสริมสวยพิไลพร
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75411631
เปิดปกติ
35
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาคใต้
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075423423-4
เปิดปกติ
36
มิตรคอมพิวเตอร์ใสใหญ่
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75420618
เปิดปกติ
37
นาบอนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นาบอน นครศรีธรรมราช 75491876
เปิดปกติ
38
เสาวลีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
นาบอน นครศรีธรรมราช 075491557, 01- 9703557
เปิดปกติ
39
บุญเลิศธุรกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปากพนัง นครศรีธรรมราช 333515
เปิดปกติ
40
ดอนบอสโกพัฒนา
วิชาชีพ
ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 75497039
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ] 293 [ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024