Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สงขลาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-327500
เปิดปกติ
2
สงขลาภาษาพาณิชยกิจ
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74321271
เลิกกิจการ
3
สุรจิตรคอมพิวเตอร์สงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74314581
เปิดปกติ
4
หาดใหญ่ยานยนต์สงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74324568
เปิดปกติ
5
กนกรัตน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74313063
เลิกกิจการ
6
สงขลาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-315662
เปิดปกติ
7
สมองคอมพิวเตอร์สงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74312649
เปิดปกติ
8
สมิหลายานยนต์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74436892
เปิดปกติ
9
กรุงเทพยานยนต์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74321548
เปิดปกติ
10
นันทพงษ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74312044
เลิกกิจการ
11
สอนตัดเสื้อสตรีกุหลาบทิพย์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74314393
เลิกกิจการ
12
เวชศาสตร์แผนไทยสงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74315332
เปิดปกติ
13
เสริมสวยรุ่งลาวัลย์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74323266
เปิดปกติ
14
การจัดการนานาชาติสงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074480215-6
เลิกกิจการ
15
สงขลาภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74436008
เปิดปกติ
16
พัฒนนาวี
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74448900
เลิกกิจการ
17
สงขลาพัฒนาทักษะ
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-315609
เปิดปกติ
18
ท่ารอหมาน
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
19
สมบูรณ์ศาสน์วิทยา
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม3
จะนะ สงขลา 378326
เลิกกิจการ
20
นูรุลอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เลิกกิจการ
21
นีซอเปียะ
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา 378571
เปิดปกติ
22
นุรุลอิห์ซาน
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
23
บ้านโคกยาง(คู)
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
24
หมัดดรซาตล อิลยาเสี๊ยะ
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
25
อันอะห์มาดียะห์ อัคดีนียะห์
สอนศาสนาอิสลาม
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
26
ธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา
สามัญควบคู่อิสลาม
อ1-ป6
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
27
ศูนย์ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
จะนะ สงขลา 74477128
เปิดปกติ
28
สุขปักษาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
นาทวี สงขลา 74,341,370,074,341,300
เปิดปกติ
29
เจริญอิสลามวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เทพา สงขลา
เปิดปกติ
30
ประเสริฐวิทย์
สอนศาสนาอิสลาม
เทพา สงขลา
เปิดปกติ
31
ศาสน์พัฒนาวิทยา
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม3
เทพา สงขลา
เปิดปกติ
32
ศาสนวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เทพา สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
33
สามัคคีพัฒนาศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
สะบ้าย้อย สงขลา
เปิดปกติ
34
ระโนดสอนขับรถยนต์และคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ระโนด สงขลา 074-454406
เปิดปกติ
35
สุรเดชคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ระโนด สงขลา 74392155
เปิดปกติ
36
สุภาพคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ระโนด สงขลา 74392421
เปิดปกติ
37
โลกคอมพิวเตอร์และภาษารัตภูมิ
วิชาชีพ
รัตภูมิ สงขลา 74430193
เปิดปกติ
38
คลองแงะพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สะเดา สงขลา
เปิดปกติ
39
ทักษิณกิจยานยนต์
วิชาชีพ
สะเดา สงขลา 74451447
เปิดปกติ
40
สะเดายานยนต์
วิชาชีพ
สะเดา สงขลา 74411095
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ] 318 [ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024