Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี หาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-355322
เปิดปกติ
2
สอนตัดเย็บและออกแบบเสื้อลายฉลุ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74230637
เปิดปกติ
3
การบัญชีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74243566
เปิดปกติ
4
สอนขับรถยนต์สามชัยวิทยายนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-236082
เปิดปกติ
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74253265
เปิดปกติ
6
เต่าเพชรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-231526
เปิดปกติ
7
ศิลปะท่านหญิง
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74238582
เปิดปกติ
8
สุรจิตรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 368275
เลิกกิจการ
9
เจริญมิตรยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74263250
เปิดปกติ
10
หาดใหญ่เทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74,246,130,074,233,100
เปิดปกติ
11
มิตรภาพยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74239162
เปิดปกติ
12
ศราวุธคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74369144
เปิดปกติ
13
สามารถคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074368230-32
เปิดปกติ
14
ศิวะพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-230233
เปิดปกติ
15
หาดใหญ่วิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-239363
เปิดปกติ
16
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074364856-8
เปิดปกติ
17
สอนขับรถยนต์คลองเรือนยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
18
สอนขับรถยนต์สุกลการยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-254193
เปิดปกติ
19
สอนขับรถเจริญยานยนต์จันทรนิเวศน์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 081-4782681
เปิดปกติ
20
สอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าพรพรรณ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74365867
เลิกกิจการ
21
สอนออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้านัทธิยา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
22
ปัญญาพัฒน์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-357416
เลิกกิจการ
23
พัฒนาเยาวชน
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 74212369
เปิดปกติ
24
สยามยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-364688
เปิดปกติ
25
นภาพลสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 19636605
เปิดปกติ
26
สอนขับรถยนต์นิยมยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74236250
เปิดปกติ
27
อำนวยกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074354630-1
เปิดปกติ
28
สอนตัดเสื้ออารยา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-245002
เปิดปกติ
29
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์จุลดิศ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74236117
เปิดปกติ
30
ทักษิณภาษาพัฒน์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74238899
เปิดปกติ
31
สยามคอมพิวเตอร์และภาษาหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-261974-5
เลิกกิจการ
32
สงขลาสุนทรียศาสตร์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74345423
เปิดปกติ
33
สอนภาษาต่างประเทศหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-364982
เปิดปกติ
34
การบริหารงานธุรกิจนานาชาติ หาดใหญ่
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-361246-7
เปิดปกติ
35
สอนภาษาวัชรีทองสุข
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074347129-32
เปิดปกติ
36
โลกคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-351484-6
เปิดปกติ
37
อารีพิมพ์ดีดและการบัญชี
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-366651
เปิดปกติ
38
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74428999
เปิดปกติ
39
สารสนเทศนานาชาติหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074429340-2
เปิดปกติ
40
ศิลปะนาฎศิลป์หาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 074-427155
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ] 320 [ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024