Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศิลปะนาฎศิลป์หาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 074-427155
เปิดปกติ
2
เกียรติกุลยานยนต์สหศึกษา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 14797322
เปิดปกติ
3
เพิ่มพูนทักษะสากล
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-237260
เปิดปกติ
4
พัฒนาทักษะถาวรสุข
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-367736
เปิดปกติ
5
เสริมสวยอุบลวรรณ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74243349
หยุดสอน
6
กลิ่นเทียนธรรม
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074445476-7
เลิกกิจการ
7
คุณหญิง
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-255099, 074-252228
เปิดปกติ
8
เสริมสวยอุราพร
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-364591-2
เปิดปกติ
9
เสริมสวยพรทิพย์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-220054
เปิดปกติ
10
สอนภาษาซีไบรท์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-355755
เปิดปกติ
11
เพลิน
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
12
พัฒนศาสตร์ภาษาจีนหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-346046
เปิดปกติ
13
นาหม่อมภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นาหม่อม สงขลา 74382310
เลิกกิจการ
14
ฟีนยาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สิงหนคร สงขลา 74331045
เลิกกิจการ
15
ม่วงงามพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สิงหนคร สงขลา 74484206
เลิกกิจการ
16
สงเคราะห์ประชาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-325090
เปิดปกติ
17
สอนทักษะภาษาอังกฤษสงขลา
วิชาชีพ
นาหม่อม สงขลา 074-433057
เปิดปกติ
18
กวดวิชาระโนด
กวดวิชา
ระโนด สงขลา 089-5985955
เปิดปกติ
19
สอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-440495
เปิดปกติ
20
กวดวิชาก้าวหน้าสงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74441679
เปิดปกติ
21
กวดวิชาอาจารย์เชวง
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 74246294
เปิดปกติ
22
สอนศาสตร์และศิลป์การแต่งหน้า
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74346278
ตรวจสอบสภาพ
23
คุณภาพภาษาจีนหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-32567
เปิดปกติ
24
สมาร์ทอิงลิชหาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-221456
เปิดปกติ
25
อัจฉริยะ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74261400
เปิดปกติ
26
สอนภาษาต่างประเทศอินลิงกัวหาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-239793-5
เปิดปกติ
27
เสริมสวยอินทนิน
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
28
คณิตศาสตร์ก้าวหน้า
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-236154
เปิดปกติ
29
ศิลปสร้างสรรค์หาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
ตรวจสอบสภาพ
30
ออกแบบทรงผมดาราวดี
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 089-2944219
เปิดปกติ
31
สอนทักษะภาษาอังกฤษหาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-201782
เปิดปกติ
32
หาดใหญ่วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074346091-2
ตรวจสอบสภาพ
33
เปี่ยมปัญญา
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-342312
เปิดปกติ
34
บ้านรจนา
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 74252223
เปิดปกติ
35
บ้านโทนติวเตอร์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-345223
เปิดปกติ
36
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-429029
เปิดปกติ
37
เอกปัญญา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74321991
เปิดปกติ
38
สอนภาษาไทย-อังกฤษทักษิณ
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74322394
เลิกกิจการ
39
เสริมสวยทัดชฎาภา สงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-440194
เปิดปกติ
40
ทัพพ์วิทยา
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074364575-6
เปิดปกติ

Total 18529 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ] 321 [ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024