Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สกุลศาสน์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
หนองจิก ปัตตานี 73437251
เปิดปกติ
2
อิสลามสามัคคี
สอนศาสนาอิสลาม
หนองจิก ปัตตานี 73357152
เปิดปกติ
3
บ้านใหม่วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
หนองจิก ปัตตานี
เปิดปกติ
4
อัลอัคลากิลอิสลามียะห์
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี 73499316
ตรวจสอบสภาพ
5
ฮิสลาฮุดดีน
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
6
มาดาราซะห์ดารุลอูโลม
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
7
บ้านกูวิง
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี
เปิดปกติ
8
น้ำบ่อ
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี
เปิดปกติ
9
ท่าน้ำ
สอนศาสนาอิสลาม
ปะนาเระ ปัตตานี 73351432
หยุดสอน
10
ศิลธรรมวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
11
ปาลัสวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี 058-936800
ตรวจสอบสภาพ
12
ผดุงประชาวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี 73497093
เปิดปกติ
13
อิสลามบำรุงศาสตร์
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
14
ส่งเสริมบาโง
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
15
พัฒนามุสลิม
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี 73485178
ตรวจสอบสภาพ
16
เมาะโงวิทยา(อัลอิตติฮาด)
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
17
ศึกษาศาสน์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
18
บูคนอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
19
ประมวลศาสน์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี 73485084
ตรวจสอบสภาพ
20
ศาสนบำรุง
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
เปิดปกติ
21
เจริญอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
22
ศาสนาพัฒนา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
23
ประชาบำรุง
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
24
อุดมวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
25
มะหุดพัฒนาวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
26
สามัคคีวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
27
ดรุณวิทยา
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม3
มายอ ปัตตานี 73485135
เปิดปกติ
28
ศาสนวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
มายอ ปัตตานี
ตรวจสอบสภาพ
29
อิสลามพัฒนา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี 09-9756521
เปิดปกติ
30
ประชาศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
31
ดรุณพิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
32
โต๊ะซอวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
33
อรุณรัศมี
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
34
นูร์ดินวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
35
ดรุณวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
36
ส่งเสริมศาสน์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
37
ญาญาซันห์อิสลามวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
38
ศาสนวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
สายบุรี ปัตตานี
หยุดสอน
39
มะปริงวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
ยะหริ่ง ปัตตานี
เปิดปกติ
40
ซอลาฮูดีวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
ยะหริ่ง ปัตตานี
หยุดสอน

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ] 344 [ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024