Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อัลฟาแตฮ ป่าพร้าว
ปอเนาะ
กาบัง ยะลา 898436908
เปิดปกติ
2
ดารุลไอตัมวัลมาซากีน
ปอเนาะ
ม1-ม3
ยะหา ยะลา 073-239270,086-2851484
เลิกกิจการ
3
อัน-ซอรุลซุนนะห์
ปอเนาะ
กาบัง ยะลา 732,580,150,862,836,000
เปิดปกติ
4
นูรูลฟาละห์ฮูแตมูโละห์
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 73282151
เปิดปกติ
5
แสงอรุณวิทยากาตอง
ปอเนาะ
ยะหา ยะลา 084-8542301
เปิดปกติ
6
วาฎอนียะห์วิทยา
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 878368863
เปิดปกติ
7
ตะฮ์ฟีซซุลกรุอานดารุสลาม
ปอเนาะ
ยะหา ยะลา 089-2987985
เปิดปกติ
8
ดารุลมาอารีฟวิทยา
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 894653214
เปิดปกติ
9
มัดรอซะห์นูรูลอิสลาม
ปอเนาะ
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
10
นูรูลอิฮสาน
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 892996232
เปิดปกติ
11
ฆูนุงอานาน
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 841958098
เปิดปกติ
12
นิติธรรมอิสลาม
ปอเนาะ
ธารโต ยะลา 810986404
เปิดปกติ
13
ดารุลฮิจเราะห์
ปอเนาะ
กาบัง ยะลา
เปิดปกติ
14
อิสลามศาสน์ ดารุสสาลาม
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 73218037
เปิดปกติ
15
อิสลามศาสน์วิทยา
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 862951739
เปิดปกติ
16
กาลูปัง
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 73251375
เปิดปกติ
17
ดือรีแยแมเราะ
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 73295110
เปิดปกติ
18
บ้านบาโงลตา
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 810922623
เปิดปกติ
19
ศรีฮาซานะห์วิทยา
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 897374713
เปิดปกติ
20
อัดดีนียะห์ บาลูกา
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 8109388846
เปิดปกติ
21
ตารมียะห์ตุลไอตัม
ปอเนาะ
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
22
ดารุลอูโลมีสัรอียะห์
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 847494658
เปิดปกติ
23
นูรุลอิหซานวิทยา
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 895985224
เปิดปกติ
24
ตะห์ฟีซุลกรุอานมัรภัส ยะลา
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 73240040
เปิดปกติ
25
ดารีสสาลามกาลอ
ปอเนาะ
รามัน ยะลา
เปิดปกติ
26
อัลฮาลีมียะห์
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 862867699
เปิดปกติ
27
อัล-อันซอร
ปอเนาะ
ยะหา ยะลา 087-8361011
เปิดปกติ
28
ฆูนุงดามัย
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 849974131
เปิดปกติ
29
มะฮัมมูฮัมมาดีวิทยา
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 869646343
เปิดปกติ
30
ลุกมานูลฮากีม
ปอเนาะ
ยะหา ยะลา
เปิดปกติ
31
อิสลามปราโมทย์
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 898789365
เปิดปกติ
32
ตอรีกอตุลนายะห์
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 892631307
เปิดปกติ
33
นูรุดดีน
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 817563418
เปิดปกติ
34
ดีนุลอิสลามี
ปอเนาะ
กรงปินัง ยะลา 73238176
เปิดปกติ
35
ดารุลฟากีฮ
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 892964061
เปิดปกติ
36
อัลตาร์บียตุลอิสลามียะห์
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 73253093
เปิดปกติ
37
จรัสศาสน์
ปอเนาะ
เมืองยะลา ยะลา 73274752
เปิดปกติ
38
ดารุสลาม(บ้านบือเจาะห์บุมบัง)
ปอเนาะ
รามัน ยะลา 810937442
เปิดปกติ
39
กุรอานูลฮูดา
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา 872986878
เปิดปกติ
40
อัลฟลาฮุลอิสลามีย์
ปอเนาะ
บันนังสตา ยะลา
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ] 371 [ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024