Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนคอมพิวเตอร์ไอทีดีไซน์
วิชาชีพ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 073 613756
เปิดปกติ
2
กวดวิชาฤทธิมนตรี
กวดวิชา
เมืองนราธิวาส นราธิวาส 73512555
เลิกกิจการ
3
อัตตารบียะตุลอิสลามียะห์
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองนราธิวาส นราธิวาส
เลิกกิจการ
4
สมุทรศาสน์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองนราธิวาส นราธิวาส
เลิกกิจการ
5
สุรินทร์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนราธิวาส นราธิวาส 73511908
เลิกกิจการ
6
ละม้ายคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนราธิวาส นราธิวาส 73521494
เลิกกิจการ
7
จรรยาอิสลาม
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม3
ตากใบ นราธิวาส
เปิดปกติ
8
อิสลามฮุดเดร์
สอนศาสนาอิสลาม
ตากใบ นราธิวาส
เปิดปกติ
9
เสริมศาสน์อิสลามวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บาเจาะ นราธิวาส
เลิกกิจการ
10
แสงธรรมอิสลามวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บาเจาะ นราธิวาส 073-599064
เปิดปกติ
11
มะนุวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
ยี่งอ นราธิวาส 081-36855410
เลิกกิจการ
12
ดารุลอิสละห์
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-3
ระแงะ นราธิวาส 73671858
เปิดปกติ
13
อัลมิสบาฮูลมูนีร์
สอนศาสนาอิสลาม
ระแงะ นราธิวาส 73515421
เลิกกิจการ
14
อริยะอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
ระแงะ นราธิวาส
เลิกกิจการ
15
มูอิฆารวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
รือเสาะ นราธิวาส 73571938
เปิดปกติ
16
สอนขับรถยนต์ภัทรยนต์
วิชาชีพ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 73615817
เปิดปกติ
17
เสริมสวยพงศ์พันธุ์
วิชาชีพ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 73618697
เลิกกิจการ
18
ซูลามียะห์
สอนศาสนาอิสลาม
เจาะไอร้อง นราธิวาส
เปิดปกติ
19
อัลอูลูมิดดีนียะ
ปอเนาะ
ระแงะ นราธิวาส 10924595
เปิดปกติ
20
อัลมูฮายีรีน
ปอเนาะ
เจาะไอร้อง นราธิวาส 17488341
เปิดปกติ
21
นูรุลวาตานียะห์
ปอเนาะ
รือเสาะ นราธิวาส 089-2953322
เปิดปกติ
22
สันติศาสน์อิสลาม
ปอเนาะ
ยี่งอ นราธิวาส 898694712
เปิดปกติ
23
นูรุลอิห์ซาน
ปอเนาะ
ศรีสาคร นราธิวาส 62945922
เปิดปกติ
24
อัลกียาดะห์อัลอิสลามียะห์
ปอเนาะ
ศรีสาคร นราธิวาส 10973305
เปิดปกติ
25
อัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์
ปอเนาะ
ยี่งอ นราธิวาส 17488190
เปิดปกติ
26
มะฮัดอาร์ซาดี
ปอเนาะ
ยี่งอ นราธิวาส
เปิดปกติ
27
มัดรอซาตุลวาซีละห์
ปอเนาะ
ยี่งอ นราธิวาส
หยุดสอน
28
นัสรีนวิทยา
ปอเนาะ
บาเจาะ นราธิวาส 98797957
เปิดปกติ
29
รอนยานวิทยา
ปอเนาะ
รือเสาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
30
ดารุลอามาน
ปอเนาะ
รือเสาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
31
กูรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์
ปอเนาะ
บาเจาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
32
อัล-ฟุรกอน
ปอเนาะ
บาเจาะ นราธิวาส 98790675
เปิดปกติ
33
ดารุสสาลาม
ปอเนาะ
ตากใบ นราธิวาส 92945051
เปิดปกติ
34
ดารุลนาอีม
ปอเนาะ
ตากใบ นราธิวาส 12754079
เปิดปกติ
35
มีฟตาฮูลอิสลาม
ปอเนาะ
สุไหงปาดี นราธิวาส
เปิดปกติ
36
ดารูลอาบีดิน
ปอเนาะ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96573952
เปิดปกติ
37
ปะดาดออิสลามมิค
ปอเนาะ
ตากใบ นราธิวาส
เปิดปกติ
38
เราเฎาะห์อัลฆอซาลี
ปอเนาะ
สุไหงโก-ลก นราธิวาส
เปิดปกติ
39
มูฮำมาดีศึกษา
ปอเนาะ
สุคิริน นราธิวาส
เปิดปกติ
40
ฟัตฮูเราะฆ์มาน
ปอเนาะ
ศรีสาคร นราธิวาส
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ] 386 [ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024