Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ชาญสิรินุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
ซีเมอร์อนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ดิลกศิลป์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
ดวงประทีปอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
ไตรรัตน์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
ตระการวิทยานุกูล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ทิพย์พิทักษ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
บางอนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
บัณฑิตพาณิชย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
โปร่งจิตต์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ประสาทเวทย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ปราณีพิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
ปริวาศศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
ป.ธรรมวิทย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
ฝนทองอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
พิทยานุศาสน์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ไพศาลศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
พระแม่สงเคราะห์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
พรประทีปวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
พันธุลาภศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
มารินาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
มิตรศิริ
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
มัธยมแย้มกุลบุตรศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
วิจารณ์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ศรีอักษร
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
เสาวลักษณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
สวัสดีวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
สันติสุข
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
สิกขานุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สาธรวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
สุเนตรศาสตร์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
สุฤดีพิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
แสงจันทร์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
สตรีประชากร
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
สำเร็จอนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
อนันตศานติศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
อนุบาลเจนธีรพล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อนุบาลชื่นชีวิต
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
อนุบาลทวีพันธุ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
อนุบาลนุชนาถ
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ] 418 [ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024