Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ชาญสิรินุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
ซีเมอร์อนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ดิลกศิลป์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
ดวงประทีปอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
ไตรรัตน์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
ตระการวิทยานุกูล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ทิพย์พิทักษ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
บางอนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
บัณฑิตพาณิชย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
โปร่งจิตต์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ประสาทเวทย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ปราณีพิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
ปริวาศศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ป.ธรรมวิทย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
ฝนทองอนุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
พิทยานุศาสน์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ไพศาลศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
พระแม่สงเคราะห์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
พรประทีปวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
พันธุลาภศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
มารินาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
มิตรศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
มัธยมแย้มกุลบุตรศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
วิจารณ์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
ศรีอักษร
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
เสาวลักษณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
สวัสดิวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
สันติสุข
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
สิกขานุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
สาธรวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
สุเนตรศาสตร์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
สุฤดีพิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
แสงจันทร์วิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
สตรีประชากร
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
สำเร็จอนุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
อนันตศานติศึกษา(วิศุวัฒนา)
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
อนุบาลเจนธีรพล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
อนุบาลชื่นชีวิต
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
อนุบาลทวีพันธุ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
อนุบาลนุชนาถ
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ] 418 [ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024