Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลปัญญารุ่งโรจน์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
อนุบาลไพศาลศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
อนุบาลโพธิศึกษา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
อนุบาลมาลินี(อนุบาลหลังสวน)
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
อนุบาลเรือนทอง
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
อนุบาลสุริยานุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
อนุบาลหัสดิเสวี
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
อนุบาลอภัสริน
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
อนุบาลอุบลวรรณ
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
อนุสาสน์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อภิวัฒน์อนุบาล
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อภิวัฒน์ศึกษา(อนุบาลบางอุทิศ,อภิวัฒน์อนุบาล)
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
อรุณวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อรุณเสริมวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
อุดมเวทย์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
อนุบาลจิตตเสน
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ศิริศาสตร์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สัจจศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
สุริยวงศ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
แสงสวัสดิ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
รัตนศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
สุวพันธ์อนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
องคสิงคหวิทยารัตนศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
สรรกุลวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สุภัทรศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
กุลศิริศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
บุญศิลป์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
เชิดบุญชาติศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ศึกษาวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
โชคชัยวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
บุบผานุกูล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
ก่อสร้างอุปภัมภ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กรุงเทพอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ขัตติยะศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
เชษฐบุตร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
สีตบุตรศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ชวาลวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
บุรณะเวทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
สันติราษฎร์บำรุง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
บวรศึกษาสถาน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ] 419 [ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024