Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
บางนุสรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
อนุบาลกอบวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
อนุบาลเจริญชาติ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
อนุบาลรุ่งโรจน์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
อนุบาลเด็กดี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
อนุบาลปฏิพัทดรุท
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
อนุบาลรุ่งเรือง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
อนุบาลวงใจ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
อนุบาลวรสมัย (วรสมัยศึกษา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
อนุบาลแสนยานุกรวิทยาพยานาค
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อนุบาลสิริพัฒน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อนุบาลเสนารวม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
อนุบาลสุปิยะ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อนุบาลสุพัตรา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
อนุบาลสุชวิชา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
อนุบาลไทรทอง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
อนุบาลนาวีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
อนุบาลอำนวยสุข
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
อนุบาลสุดารักษ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
อนุสรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
อมาตยอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
อัมพรวัฒนา (สวัสดิ์สงเคราะห์)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
อนุบาลจุฬาลักษณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
ธีระวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
บุญพัฒนาศึกษา (อังสุมาศวิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
กุลวรรณอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
จรูญกิจวิทยา (เพ็งเผดิมศึกษา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
จุฑาภรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
แจ่มกระจ่างวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
ดรุณวาท
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ดาราวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
ทบอ.รักษาดินแดนนุเคราะห์ (รักษาดินแดงนุเคราะ)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
ทบอ.รถรบอนุสรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ทิพวาทีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
เทเวศฐศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
นฤมลทิน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
นักบุญโยนอฟอาร์คแผนกมัธยม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
บูรณะเวทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
บรรจงอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ประดับวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ] 420 [ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024