Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ประสพศิลป์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
ปรีชาพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ปานะพันธ์วิทยาแผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
ปิ่นวัฒนาแผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
ปิยบุตรอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
โปษะกฤษณะ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ผ่องเพ็ญวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ผดุงธรรม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
ไพศาลศิลป์ธนบุรี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
เภตรารัตน์บำรุง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
รักษาดินแดนนุเคราะห์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ราชวิถี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
วาสนานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
วิมลวิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
ศรีพิชัยวิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ศรีสว่างอนุบาล
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
สตรีผะดุงศิษย์พิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
สมพงษ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
สมิทธิพิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
สกนธ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
กุลสิริศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
กาญจนพิพัฒน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
กิตติกาญจนวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
เกษมวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
เทเวศรศึกษา ธนบุรี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ธนบุรีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
ประเทืองวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
เยาวพันธุ์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
ราษฎร์อุปถัมภ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
รัตนพลศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
เลิศวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
วัฒนะเวชช์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
วีรพัฒน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
วุฑฒิศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
สวนอักษร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
สุทธิศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
สุธรรมพงศ์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
สุมนพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
หมินกวง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
หยกคุ้ง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ] 421 [ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024