Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ประสพศิลป์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
ปรีชาพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ปานะพันธ์วิทยาแผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
ปิ่นวัฒนาแผนกอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
ปิยบุตรอนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
โปษะกฤษณะ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ผ่องเพ็ญพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ผดุงธรรม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
ไทศาลศิลป์ธนบุรี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
เกตรารัตน์บำรุง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
รักษาดินแดนนุเคราะห์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ราชวิถี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
วาสนานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
วิมลวิทยา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
ศรีพิชัยวิทยา (สตรีศีรพิชัยวิทยา)
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
ศรีสว่างอนุบาล
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สตรีผดุงศิษย์พิทยา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สมพงษ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
สมิทธิวิทยา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
สกนธ์วิทยา (ชนานุกูล)
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
กุลสิริศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กาญจนพิพัฒน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กิตติกาญจนวิทยา (เพ็ญวิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
เกษมวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
เทเวศร์ศึกษาธนบุรี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
ธนบุรีวิทยา (พิชัยญาติวิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
ประเทืองวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
เยาวพันธุ์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ราษฎร์อุปถัมถ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
รัตนพลศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
เลิศวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
วัฒนะเวชช์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
วีรพัฒน์ (ประสิทธิ์ศิลปศึกษา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
วุฑฒิศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
สวนอักษร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
สุทธิศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
สุธรรมพงษ์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
สุมนพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
หมินกวง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
หยกคุ้ง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ] 421 [ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024