Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สายะวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
สิริจักรเพชร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
สุพิทยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
แสงสวัสด์ (ปัญญาชีววิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
สยามราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
สมพิศวิทยา (วิชัยวัฒนา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
หงสุรนันท์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
หมิงเจิ้ง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
อนุบาลพยุงวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
อนุบาลทิพย์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
อนุบาลธีรานุกูล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
อนุบาลศิริรัติ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
อนุบาลพยุงทิพย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
อนุบาลสวนเด็ก
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
อนุบาลสว่างวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
อนุบาลสมบัติดรุณ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
อนุบาลหุตวณิช
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
อนุบาลสว่างวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
อมาตยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
อุตสาหศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
อิมะนันทน์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
เอกศิลป์อนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
กรุงเกษมศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
กุลพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ดำริห์อนุสรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ทองดีศรีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
บำรุงดุสิตวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
พรศรีวิทยาพระนคร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
พรศรีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
ราชเทวีศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
เลิศปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
สตรีวิสุทธคาม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
สตรีอนุวัตร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
สว่างวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
อนุบาลเวสม์วาณี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
อนุศิษย์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
อนุบาลเสริมศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อินทรศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
กุศลวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
จรัสเวียงวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ] 425 [ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024