Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สายะวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สิริจักรเพชร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
สุพิทยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
แสงสวัสด์ (ปัญญาชีววิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
สยามราษฏร์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สมพิศวิทยา (วิชัยวัฒนา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
หงสุรนันท์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
หมิงเจิ้ง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
อนุบาลพยุงวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
อนุบาลทิพย์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อนุบาลธีรานุกูล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อนุบาลศิริรัติ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
อนุบาลพยุงทิพย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อนุบาลสวนเด็ก
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
อนุบาลสว่างวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
อนุบาลสมบัติดรุณ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
อนุบาลหุตวณิช
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
อนุบาลสว่างวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
อมาตยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
อุตสาหศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
อิมะนันทน์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
เอกศิลปฺ์อนุบาล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กรุงเกษมศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กุลพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
ดำริห์อนุสรณ์ (เพิ่มพิทยาคม)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
ทองดีศรีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
บำรุงดุสิต
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
พรศรีวิทยาพระนคร (ไพศาลวิทยา,อิศดุลย์ธนบุรี)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
พรศรีวิทยา (หิรัญพิทยา)(อิศดุลย์วิทยา)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
ราชเทวีศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
เลิศปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
สตรีวิสุทธคาม
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
สตีรอนุวัตร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
สว่างวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
อนุบาลเวสม์วาณี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
อนุศิษย์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
อนุบาลเสริมศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
อินทรศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
กุศลวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
จรัสเชียงวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ] 425 [ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024