Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลแสงวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
อนุบาลอารยะ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
อนุบาลบุญจรัส
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
อนุบาลสกุลรัตน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
อนุบาลสุวิชา บางเขน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
อนุบาลกัลยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
วัฒโนทัยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ลัดประสาทวิชา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
สตรีสันติราษฎบำรุง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
สมาคมโรงเรียนราษฎร์
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ทบอ.รถรบอนุสรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
พรสุดา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
วัฒนพันธ์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
อนุบาลสมฤทัย
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
อนุบาลฉัตรวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
หัวหมากวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ศิริสาครพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
อนุบาลนิรมล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
กิตติพาณิชย์ แผนกสามัญ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
เทพประสาทวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
เยาวลักษณ์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
นครหลวงพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
ศรีอนันต์วิทยา ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
อนุบาลศิริสุข
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สหะพาณิชย์แผนกสามัญ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
สว่างวัฒนาพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
สอนตัดเสื้อดาวรุ่ง
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
วาสนานุสรณ์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
ดารณีเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สิทธิชัยลีลาศ
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
รงรอง
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
สารสนเทศธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
บางกอกพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ดนตรีเทคนิค
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
ภัทรพิมพ์ดีดและการบัญชี
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ศิริรัตน์ศึกษา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ไทยธุรการ
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
สุทธิสารโทรทัศน์
วิชาชีพ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ศรีย่านอิเล็กทรอนิกส์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
40
สอนตัดเสื้อดัดผมงามวไล สะพานควาย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ] 427 [ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024