Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลแสงวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
อนุบาลอารยะ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
อนุบาลบุญจรัส
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
อนุบาลสกุลรัตน์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
อนุบาลสุวิช บางเขน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
อนุบาลกัลยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
วัฒโนทัยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ลัดประสาทวิชา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
สตรีสันติราษฎร์บำรุง
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
สมาคมโรงเรียนราษฎร์ (รถไฟอนุกูลศึกษา)
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ทบอ. รถรบอนุสรณ์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อนุบาลพรสุดา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
วัฒนพันธ์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อนุบาลสมฤทัย
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
อนุบาลฉัตรวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
หัวหมากวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ศิริสาครพิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
อนุบาลนิรมล
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
กิตติพาณิชย์แผนกสามัญ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เทพประสาทวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
เยาวลักษณ์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
นครหลวงพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
ศรีอนันต์วิทยา ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
อนุบาลศิริสุข
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สหะพาณิชย์แผนกสามัญ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
สว่างวัฒนาพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
สอนตัดเสื้อดาวรุ่ง
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วาสนานุสรณ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ดารณีเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สิทธิชัยลีลาศ
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
รงรอง
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
สารสนเทศธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
บางกอกพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ดนตรีเทคนิค
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
ภัทรพิมพ์ดีดและการบัญชี
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ศิริรัตน์ศึกษา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ไทยธุรการ
วิชาชีพ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
สุทธิสารโทรทัศน์
วิชาชีพ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ศรีย่านอิเล็กทรอนิกส์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
สอนตัดเสื้อดัดผมงามวไล สะพานควาย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ] 427 [ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024