Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พิมพ์ดีดบางโพ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
2
บางกระบือพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ปารีสเสริมสวย
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
4
อักษรสัมผัสศึกษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
จำเริญธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
รุ่งเรืองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
จุฬากรณ์ ธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
8
บ้านการศึกษา
กวดวิชา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
เกษมศิลป์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
กวดวิชารัชดาวิทยา ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
กรุงเทพฯการช่างวิทยุ-โทรทัศน์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
อังกฤษแอ๊ดเวนตีส
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
อิสลามทับช้างวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
แอ๊ดเวนตีสสตรีอาชีวศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ฮีดายาตุ้ลกนุอ่าน
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
จินดาเลขานุการและธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
จำเริญธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ไทยสมองกล
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ไกรพิพัฒน์
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่รังษีวิทยา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
รุ่งเรืองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
สอนภาษาและกวดวิชา
กวดวิชา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
สอนตัดเสื้อศ.เทพนม
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สอนทักษะพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
สอนตัดเสื้อนิรมล
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
เจริญกรุงคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
กวดวิชาวัดดอนเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาวัดไผ่เงิน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาวัดราชสิงขร
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาวิภาศึกษา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาจิตตเสน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
กวดวิชามุกดาวิทยา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
ซีเมอร์อนุสรณ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
นิพันธ์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
นิติธรรมธุรกิจ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
บรรลุวิทย์
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
โปร่งจิตต์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
พิริยะพิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
พรประทีปวิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ] 428 [ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024