Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พิมพ์ดีดบางโพ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
บางกระบือพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ปารีสเสริมสวย
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
อักษรสัมผัสศึกษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
จำเริญธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
รุ่งเรืองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
จุฬากรณ์ ธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
บ้านการศึกษา
กวดวิชา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
เกษมศิลป์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
กวดวิชารัชดาวิทยา ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
กรุงเทพฯการช่างวิทยุ-โทรทัศน์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
อังกฤษแอ๊ดเวนตีส
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อิสลามทับช้างวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
แอ๊ดเวนตีสสตรีอาชีวศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
ฮีดายาตุ้ลกนุอ่าน
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
จินดาเลขานุการและธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
จำเริญธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ไทยสมองกล
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ไกรพิพัฒน์
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่รังีวิทยา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
รุ่งเรืองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
สอนภาษาและกวดวิชา
กวดวิชา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
สอนตัดเสื้อศ.เทพนม
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สอนทักษะพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
สอนตัดเสื้อนิรมล
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
เจริญกรุงคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
กวดวิชาวัดดอนเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
กวดวิชาวัดไผ่เงิน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
กวดวิชาวัดราชสิงขร
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
กวดวิชาวิภาศึกษา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กวดวิชาจิตตเสน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กวดวิชามุกดาวิทยา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ซีเมอร์อนุสรณ์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
นิพันธ์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
นิติธรรมธุรกิจ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
บรรลุวิทย์
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
โปร่งจิตต์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
พิริยะวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
พรประทีบวิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ] 428 [ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024