Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อีเลคทรอนิคส์ดวงกมลดินแดง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
อำนวยวิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
แอนนาสถานศึกษาดัดผมและแต่งหน้า
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
กรุงเทพโปลีเทคนิคภาคเย็น
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
กวดวิชากรุงเทพ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
กรุงเทพแต่งผม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
กวดวิชาสืบเกษม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
กวดวิชาดรุณวาท
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาเทวราชกุญชร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
กวดวิชาธีระวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
กวดวิชาธีระศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
กวดวิชาเบญจมบพิตร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาประดับพิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาพยนต์วิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาวัดจันทร์สโมสร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาวัดญวนสะพานขาว
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาวัดทัศนารุณ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาวัดธรรมาภิรตาราม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาวัดเบญจมบพิตรเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาวัดโบสถ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาสตรีศรีพิชัยวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาสรรพาวุธบำรุง
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
กวดวิชาสิริสาสน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ก่อสร้างอุปถัมภ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
กันตะบุตร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
กาญจนศิลป์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
การช่างมุขประดับเกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
การช่างวิทยุยมราช
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
การบัญชีและพณิชยศาสตร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
การศึกษาทางไปรษณีย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
กรุงเทพการช่างอาชีวะ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
เจริญกิจนารี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
จิตรกร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
เฉลิมสาสน์ศึกษา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ช่างไม้สิริสาสน์วิทยาลัย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ดัดผมตัดเสื้อดาวรุ่ง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ดวงกมล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ทศสัมพันธ์พิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
ธรรมภิรักษ์วิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ] 431 [ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024