Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อีเลคทรอนิคดวงกมลดินแดง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
อำนวยวิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
แอนนาสถานศึกษาดัดผมและแต่งหน้า
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
กรุงเทพโปลีเทคนิคภาคเย็น
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
กวดวิชากรุงเทพ (กรุงเทพการช่างเวลาพิเศษ)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
กรุงเทพแต่งผม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
กวดสืบเกษม (กวดวิชาวังจันทร์)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
กวดวิชาดรุณาวาท
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
กวดวิชาเทวราชกุญชร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
กวดธีระวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
กวดวิชาธีระศึกษา (กวดวิชาดรุโณทยาน)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
กวดวิชาเบญจมบพิตร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
กวดวิชาประดับวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
กวดวิชายนตวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
กวดวิชาวัดจันทร์สโมสร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
กวดวิชาวัดญวนสะพานขาว
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
กวดวิชาวัดทัศนารุณ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
กวดวิชาวัดธรรมาภิรตารม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
กวดวิชาวันเบญจมบพิตรเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
กวดวิชาวัดโบสถ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
กวดวิชาสวัสดิ์มารีสีมาราม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กวดวิชาสตรีศรีพิชัยพิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กวดวิชาสรรพาวุธบำรุง
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กวดวิชาสิริสาสน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
ก่อสร้างอุปถัมภ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
กันตะบุตรเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
กาญจนศิลป์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
การช่างมุกประดับเกศา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ช่างวิทยุยมราช
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
การบ-ชและพณิชยการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
การศึกษาทางไปรษณีย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กรุงเทพการช่างอาชีวะ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
เจริญกิจนารี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
จิตรกร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
เฉลิมสาสน์ศึกษาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ช่างไม้สิริสาสน์วิทยาลัย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ดัดผมตัดเสื้อดาวรุ่ง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ดวงกมล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ทศสัมพันธ์พิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ธรรมภิรักษ์วิทยาเวลาพิเศษ (เกษประสิทธิ์วิทยาเวลาพิเศษ)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ] 431 [ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024