Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นฤมลทินเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
บางกระบืออาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
บางโพศึกษาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
บุญรัตน์พิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
บูรณะเวทย์เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
ปทุมทิพย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ผดุงศิษย์พิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ฝึกอ่อนอังกฤษเร็ว
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
พณิชยการมักกะสันเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
พิสิฎฐ์ภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
พัฒนคณิตและธุรกิจ (พัฒนคณิต)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
พัฒนภูมิบัณฑิต
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
พิมพ์ดีวชิรศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
พิมพ์ดีดสถาน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
เพิ่มศิลป์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
ภาษาอังกฤษวิภาวิทย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ภรางค์ทิพย์ (ปารีสเสริมสวย)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
มักกะสันพิมพ์ดีดภาษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
เรืองพรอาชีวศึกษา (อาชีวเรืองพรวิทยา)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่กองทัพบกอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เทพสัมฤทธิวิทยา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เบญจ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
ราษฎ์การศึกษาผู้ใหญ่ผดุงศิษย์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
ราษฎ์การศึกษาผู้ใหญ่มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
ราษฎ์การศึกษาผู้ใหญ่วิมลธุรกิจศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
ราษฎ์การศึกษาผู้ใหญ่พันธะศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
รถรบอุปถัมภ์เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วันรับสินวิทยาเวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
วิทยุโทรทัศน์ประวิทยากร (ฝึกหัดการช่างวิทยุ โทรทัศน์ ประวิทยากร)
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
วิมลวิทยา เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
วิจิตรศิลป์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
วุฒิวิทยาการช่าง
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
วุฒิวิทยาเวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
วัดโบสถ์เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
วรวุฒิพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ศรีจิตรพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ศิริทรรศเวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ศุภศึกษาสถาน ศรีย่าน
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ศึกษาภาษาเวียดนาม
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ศึกษาเสริมสวยราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ] 432 [ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024