Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นฤมลทิน เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
บางกระบืออาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
บางโพศึกษาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
บุญรัตน์พิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
บูรณะเวทย์เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
ปทุมทิพย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ผะดุงศิษย์พิทยาเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ฝึกอ่านอังกฤษเร็ว
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
พณิชยการมักกะสันเวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
พิสิฎฐ์ภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
พัฒนคณิตและธุระกิจ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
พัฒนภูมิบัณฑิต
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
พิมพ์ดีดวชิรศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
พิมพ์ดีดสถาน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
เพิ่มศิลป์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ภาษาอังกฤษวิภาวิทย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ภรางค์ทิพย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
มักกะสันพิมพ์ดีดภาษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
เรืองพรอาชีวศึษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่กองทัพบกอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เทพสัมฤทธิวิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เบญจ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ผะดุงศิษย์พิทยา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่วิมลธุรกิจศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่พันธะศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
รถรบอุปถัมภ์เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
วันรับสินวิทยาเวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
วิทยุโทรทัศน์ประวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
วิมลวิทยา เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
วิจิตรศิลป์
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
วุฒิวิทยาการช่าง
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
วุฒิวิทยา เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
วัดโบสถ์ เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
วรวุฒิพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ศิริจิตรพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ศิริทรรศน์ เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ศุภศึกษาสถาน ศรีย่าน
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ศึกษาภาษาเวียดนาม
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
ศึกษาเสริมสวยราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ] 432 [ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024