Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศรีทอง
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
สมศรีพิมพ์สัมผัสบางกระบือ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ภาษาวัดเวตวัน เวลาพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
กวดวิชาวัฒโนทัยศึกษา
กวดวิชา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาวัดพิชัยญาติ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
กวดวิชาวุฑฒิศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
การช่างโทรทัศน์และวิทยุ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
การช่างวุฒิศึกษาธนบุรี (แผนกการพิมพ์)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
เขียนสีน้ำทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
จักรอุษาอาชีวะสงเคราะห์ธนบุรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
จินตการดนตรี ลาดหญ้า
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ช่างกลธนบุรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
เทเวศรศึกษาธนบุรี เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
ไทยพาณิชย์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
ธนบุรีอารยะภาษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
บำรุงวิชา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ประเทืองวัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
พิมพ์ศิริพัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
ลอนดอน แอล.ที.ซี.
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
วัฒนะเวชช์แผนกศิลป-วาดเขียน
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
วุฑฒิศึกษา (เวลาพิเศษ)
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
วุฑฒิศึกษา อาชีพ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
ศิริวิทย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
สอนภาษาอังกฤษแนวอเมริกัน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สุธรรมพงษ์ศึกษา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
สุมนพิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
สตรีการช่างวัฒนะเวชช์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
กวดวิชาจารุวัฒนานุกูล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
กรุงธนชวเลขพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาประมวลศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาเลิศวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาวัดประยูรวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาวัดราชคฤห์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาวัดเวฬุราชิน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
การช่างสตรีครูสม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
การศึกษาภาษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
จันทนศึกษาภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ดรุณวิทย์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
เทพประสาทวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
ธีรานุสรณ์อาชีวศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ] 433 [ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024