Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศรีทอง
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สมศรีพิมพ์สัมผัสบางกระบือ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ภาษาวันเวตวันเวลาพิเศษ (สโมสรศึกษาเวลาพิเศษ)
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
กวดวิชาวัฒโนทัยศึกษา
กวดวิชา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
กวดวิชาพิชัยญาติ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
กวดวิชาวุฑฒิศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
การช่างโทรทัศน์และวิทยุ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
การช่างวุฒิศึกษาธนบุรี (แผนกการพิมพ์)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
เขียนสีน้ำทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
จักรอุษาอาชีวะสงเคราะห์ธนบุรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
จิตนาการดนตรี ลาดหญ้า
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ช่างกลธนบุรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
เทเวศร์ศึกษาธนบุรี เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ไทยพาณชน์าอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
ธนบุรีอารยะภาษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
บำรุงวิชา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ประเทืองวัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
พิมพ์ศิริพัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ลอนดอน แอล.ที.ซี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
วัฒนะเวชช์แผนกศิลป-วาดเขียน
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
วุฑฒิศึกษา เวลาพิเศษ
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
วุฑฒิศึกษาอาชีพ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
ศิริวิทย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
สอนภาษาอังกฤษแนงอเมริกัน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สุธรรมพงษ์ศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
สุมนพิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
สตรีการช่างวัฒนาเวชช์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
กวดวิชาจารุวัฒนานุกูล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
กรุงธนชวเลขพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
กวดวิชาประมวญศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
กวดวิชาเลิศวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กวดวิชาวัดประยูรวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กวดวิชาวัดราชคฤห์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
กวดวิชาวัดเวฬุราชิน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
การช่างสตรีครูสม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
การศึกษาภาษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
จันทนศึกษาภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ดรุณวิทย์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
เทพประสาทวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ธีรานุสรณ์อาชีวศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ] 433 [ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024