Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นารีศิลป์วิทยาลัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
นิพนธ์บริการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
บัณฑิตวิทยาลัยแผนกวิชาครู
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
บำรุงกุลบุตรศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
บำรุงวิทยากลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
ประเทืองทองพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ว่าง ประศึกษาเรียนลัด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
เปรมนิวาสน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
ฝึกหัดการช่างวิทยุและโทรทัศน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
ฝึกหัดการช่างวิทยุและโทรทัศน์ (ปากคลองตลาด)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ฝึกหัดหารช่างวิทยุเวลาบ่าย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
พระนครบริการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
พระนครภาษาและพาณิชย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
พัฒนชีพ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
พิชัยวิทยาลัย เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
พิทยาศึกษา เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
พิทยศึกษา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
พิมพ์ดีดซีต้า
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
มิตรภาพพาณิชยและภาษา (มิตรภาพศึกษา)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เย็บปักจักรพาพฟ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
รอแยลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
ราชดำเนินพิมพ์สัมผัสและการ(บช)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
ลิฟวิ่ง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
วังบรูพาพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
วังบูรพาศึกษาดัดผม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
วัฒนะช่าง
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
วัดตรีทศเทพ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วัดสุทัศน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
วิชาเลขานุการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
วิชาเลขสนุการ แผนกพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
วิชาเลขานุการสี่แยกพระยาศรี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
วิทยุวิศวกรรม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
วีรวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ศณ. ป้องเพ็ชร์ (สอยตัดผมและตัดเสื้อ ศณ. ป้อมเพ็ชร์)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
ศรีวิรัชกุล (เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ศิริวัฒนา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ศึกษาเสริมสวยดารณี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ศูนย์กลางอิเลคโทรนิค
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
สุประดิษฐ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
สวนลุมพินี เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ] 437 [ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024