Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นารีศิลป์วิทยาลัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
นิพนธ์บริการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
บัณฑิตย์วิทยาลัยแผนกวิชาครู
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
บำรุงกุลบุตรศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
บำรุงวิทยากลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
ประเทืองทองพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ว่าง ประศึกษาเรียนลัด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
เปรมนิวาสน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
ฝึกหัดการช่างวิทยุและโทรทัศน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ฝึกหัดการช่างวิทยุและโทรทัศน์ (ปากคลองตลาด) บางลำภู
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ฝึกหัดการช่างวิทยุเวลาบ่าย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
พระนครบริการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
พระนครภาษาและพาณิชย์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
พัฒนชีพ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
พิชัยวิทยาลัย เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
พิทยาศึกษา เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
พิทยศึกษา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
พิมพ์ดีดซีต้า
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
มิตรภาพพาณิชยและภาษา (มิตรภาพศึกษา)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เย็บปักจักรพาพฟ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
รอแยลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
ราชดำเนินพิมพ์สัมผัสและการ(บช)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
ลิฟวิ่ง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
วังบรูพาพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
วังบูรพาศึกษาดัดผม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
วัฒนะช่าง
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
วัดตรีทศเทพ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วัดสุทัศน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
วิชาเลขานุการ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
วิชาเลขสนุการ แผนกพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
วิชาเลขานุการสี่แยกพระยาศรี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
วิทยุวิศวกรรม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
วีรวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ศณ. ป้องเพ็ชร์ (สอยตัดผมและตัดเสื้อ ศณ. ป้อมเพ็ชร์)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
ศรีวิรัชกุล (เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ศิริวัฒนา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ศึกษาเสริมสวยดารณี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ศูนย์กลางอิเลคโทรนิค
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
สุประดิษฐ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
สวนลุมพินี เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ] 437 [ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024